Sina Çölü ve Cenûbi Filistin

Berlin, 10 Eylül (M. A.) – “ Nieuwe Rotterdamsche Courant” nâm Flemenk Gazetesi’nin Balkan muhabiri son iki sene-i harbiyye zarfında Tur-ı Sina Şibh-i ceziresiyle cenûbî Filistin‘de husule gelen âsâr-ı ümran hakkında ber-vech-i âti tafsilat veriyor: Vaktiyle kimsenin ayak atmadığı yerler şimdi yollarla mestur bulunuyor. Yüzlerce kilometrelik demiryolu hututu inşâ edilmiş ve birçok fabrikalar ve destgâhlar meydana çıkmıştır. Bu gibi müessesat-ı ümranın te’sirat-ı maneviyyesi dahi fevâid-i maddiyyesinden geri kalmamaktadır…

Comments are closed.