Sina ve Filistin’de Umran

Tur-i Sina ve Arz-ı Filistin’e son zamanlarda mühim asar-ı ümran vücuda getirilmiş, demiryolları yapılmış, pek çok terakki meşhûd olmaya başlamıştır.

(Resim): Tur-i Sina şibh-i ceziresinin merkezinde kain olup ta bidayet-i harbde Asakir-i Osmaniye tarafından zabt edilen ve şimdi de Şibh-i cezire’de vücuda getirilen yollar ve asâr-ı ümran sayesinde kesb-i ehemmiyet eden Kalatü’n-Nahl mevkii

Son zamanlarda arz-ı Filistin ve Tur-i Sina Şibh-i ceziresinde mühim asar-ı ümran vücuda getirildiğine dair yerli ve ecnebi matbuatında bir hayli neşriyata tesadüf olunuyor. Bu cümleden olmak üzere Nieuwe Rotterdamsche Courant namındaki Flemenk Gazetesi de ahiren bir makale yazarak bu havali-i harrada iki senelik harp esnasında husele gelen terakkiyat hakkında sitayişkârene bazı malumat vermiştir. Hakikaten bugün Suriye havalisini ve bilhassa Kudüs-i Şerif’den itibaren Tur-i Sina Şibh-i  ceziresine doğru  olan mıntıkayı ziyaret edenler hemen yekzeban olarak buralarda tahmin intizarın fevkinden mamuriyet asarı görülmeye başlandığını söylemektedirler.

Comments are closed.