Son Irak Harekatı Hakkında

Hazret-i Ömer’in rüfekâ-yı kiramından olup Irak’ta irtihal-i dâr-ı beka eden üç mücahid-i İslam’ın Zübeyr şehri civarındaki merkad-i mübarekleri.

Harita: Gittikçe muhasara hattı darlaşmakta olan Kûtü’l-Amare ile resmi tebliğlerimizde ismi zikredilen mevkileri gösterir harita

İngilizlerin Irak’taki Kumandanlarından John Nixon

İngilizler, Irak’taki mevkilerinin Kûtü’l-Amare’nin istikbaliyle pek ziyade alakadar olduğunu görerek burada mukavemet etmeye ve Asakir-i Osmaniye’nin çevirdiği muhasara hattından kurtulmaya çalışmaktadırlar. Hatta işlerin vehametini görerek Basra Körfezi’nden bir hayli kuvvet-i imdadiye celbine şitab etmiş oldukları tebliğ-i resmimizden müsteban oluyor. Mamafih, düşman müfrezelerinin Kûtü’l-Amare’ye gidebilmek için icra ettiği teşebbüslerin daha Kûtü’l-Amare’nin 70 kilometre şarkında bulunan Aliyyü’l-Garbi mevkii önünde ordumuz tarafından akim bıraktırılması gösteriyor ki bu celp edilen kuvvetler mühim bir kıymet-i adediye teşkil etmekten pek ziyade uzaktır. Diğer taraftan efrad-ı Osmaniyenin Şeyh Said’i geçerek İmam Aliyyü’l-Garbi önüne kadar ilerlemeleri Kûtü’l-Amare’de bulunan düşman kıtatının kuvvetli bir muhasara hattı altına alındıklarını gösterdiği gibi ordularının bütün erzak ve mühimmat nakliyatını nehir tarikiyle icra eden İngilizlerin ricat ve nakliyat hatlarının da tehdit edilmekte olduğuna delalet eder. Binaenaleyh yakında eltaf-ı ilahyeden beklediğimiz Kûtü’l-Amare’nin sükutuyla vasi miktarda ganaim ve üsera ve pek büyük bir zafer elde edeceğimizi ümit edebiliriz.

Comments are closed.