Şüheda-yı Kirâm’ın Ruhları İçin

İstirdad-ı Meşrutiyet uğrunda feda-yı can ederek Hürriyet-i Ebediyye Tepesi’nde medfun bulunan şüheda-yı kiramın ervah-ı mübarekesini ta’zizen Evkaf-ı Hümayun Nezareti Celilesi’nce ,11 Nisan 332 Pazartesi günü ber-mu’tad icra olacak merasim-i hususiyye programıdır:

1- Merasim, iki mahalde yapılacaktır. Evvela Tophane ‘de vâki Kılıç Ali Paşa Cami’-i Şerifi’nde öğleden sonra saat birde mevlid-i şerif okunacak ve badehu Hürriyet-i Ebediyye Tepesi’ndeki makbere-i şüheda ziyaretle hatemât-ı şerife duası kıraat olunacaktır.

2- Kılıç Ali Paşa Camii’nden Şişli’ye kadar tramvaylar ihzar edilecekse de vesait-i nakliyesi mevcut olanların bu vesaitle gelmeleri daha münasiptir. Bununla beraber merasimin yalnız bir veya iki kısmına iştirak arzuya tâbidir.(Zâbitan hizmet elbisesiyle bulunacaktır.)

3- Harbiye Mûsikası’yla Küçük Zâbit Mektebleri ve Merkez Muhafaza Taburu’ndan bir bölük ve Evkaf ve Maarif Nezaretleri’nce tayin edilecek bazı mekteb talebeleri öğleden sonra saat ikide Hürriyet-i Ebediyye Tepesi’nde hazır bulunacaktır.

4- Merasimin nihayetinde askerle, mekteb talebeleri heyet-i kiramın huzurundan geçerek avdet edeceklerdir.

Comments are closed.