Trablus Menatıkının İdaresi – Afrika Kuvay-i Askeriyesi Kumandanlığı

Geçen İtalyan Harbinden beri İtalyanlara karşı muvaffakiyet ve mücahedelerine devam etmekte bulunan Trablus ve Bingazi menâtıkındaki ahali-i sadıka harb-i umuminin zuhuru üzerine mücahedeye sebat ile  nefs-i (Bingazi), (Tobruk), (Derne),  (Trablus) ve (Hums) şehirleri müstesna olduğu halde sahili ve dahili yüzlerce kilometrelik araziyi düşmandan tathir eylemişlerdir. Bundan başka Mısır ve Tunus hudutlarından tecavüz eden mücahitler İngiliz ve Fransızlara taarruz etmişlerdir. Havâli-i mezkurenin vusati ve tevhid-i idaresi hususundaki müşkülat dolayısıyla Bingazi cihetinin idaresi Seyyid İdris ile Trablus cihetinin idaresi dahi Ayan âzasından Süleyman el Baruni Efendi hazretleri tarafından deruhte edilmiştir. Umum Afrika Askeri Grupları Kumandanlığı’na Nuri Paşa tayin olunmuştur. Ve bu kere mıntıka-i mezkureye muvasalat eden Süleyman el Baruni Efendi’nin umum meşâyih ve ahalinin heyecanlı meserret ve alkışları arasında vazifesine mübaşeret eylediği müstahberdir (M.A.)

Comments are closed.