Türkler Esirlerine Nasıl Davranıyorlar?

-Uluslararası Kızılhaç Delegelerinin Raporu-

“Osmanlı Devleti sınırları dahilinde bulunan esir kamplarındaki tutsakların genel durumunu incelemek için İsviçre’deki Uluslararası Kızılhaç kuruluşu tarafından Mösyö Buvasiye ve Doktor Fişer isminde 2 delegenin şehrimize gönderildiğini ve delegelerin Harbiye Nezareti’nin (Savunma Bakanlığı) özel izniyle bu kampları ziyaret ettikten sonra Cenevre’ye döndüklerini daha önce yazmıştık. Delegeler en son izlenimleri hakkında uluslararası Kızılhaç komisyonuna ayrıntılı bir rapor sunmuşlardır. Bu raporda İstanbul’dan başlayarak ziyaret ettikleri bütün kamplar, bu kamplardaki esirlerin barınma koşulları, sağlık ve beslenme durumları hakkında uzun uzadıya bilgiler verilmektedir. Delegelerin raporu geneli itibariyle pek memnuniyet vericidir. Zira delegeler her yerde esirlere ziyadesiyle iyi muamele edildiğini, subayların kamp dışına çıkabildiklerini barınma ve sağlık açısından eleştiriye meydan verecek hiçbir durum göremediklerini bildirmekte ve raporun sonunda bu iyi muameleye karşı ellerinde Türk esir bulunan memleketlerde bu esirlere iyi davranılmasını hatırlatmaktadırlar.”

Comments are closed.