Page 1
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

İlahi Yardım İle Osmanlı ve İngiliz, Fransız Heyetleri Arasında Ateşkes İmzalandı ve Cephelere Çarpışmaya Son Verilmesi Emri Gönderildi

-Tekli Ateşkes Görüşmelerine Dair-

Ateşkes Şartları-Ağır Bazı Şartların Düzeltilmesine dair Girişim-Sonuç Yakındır-Almanya’da Hissiyat

…Genel barışın imzalanmasına kadar İtilaf Komutanları demir yollarımızı askeri gereksinimlerine uygun olarak kullanmakta serbest olacaklardır; Toros-Amanos hattı üzerinde inşa edilen Toros Tüneli sağlam olarak teslim edilecektir; Osmanlı Ordu ve Donanması’nın silahları emin bir mahalde ve kontrol altında tutulacağı gibi savaş gemilerimiz de Haliç dışına çıkmayacaktır; Trablusgarp’taki Osmanlı subayları teslim edilecek ve teslim olmayanlar Osmanlı Devleti’nce asi sayılacaktır; Almanlara savaş esnasında verilmiş olan ayrıcalıklar kaldırılacaktır…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Ziraat Makineleri

“Tarım Bakanlığı tarafından Almanya’dan çok sayıda tarım makinesi satın alındığını yazmıştık. Makinelerin önemli bir bölümü düşmandan geri aldığımız vilayetlerimizde kullanılacak bir kısmı da ülkenin diğer yerlerine bu sevkiyat dahilinde yakında Eskişehir’e de birkaç makine gönderilecektir.”

Etiketler: , ,
Standart

Veliaht Hazretlerinin Almanya Seyahati

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri Dün Akşam Saat Yedi Buçukta Balkan Treniyle Almanya’ya Hareket Ederek Şehrimizden Ayrılmışlardır.

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri, dün saraya gelerek padişahımıza veda etmişler ve Almanya İmparatoruna iadei ziyaret etmek ve bazı cephelerde bizzat gözlemlerde bulunmak için akşam yedi buçukta Balkan treniyle şehrimizden ayrılmıştır. Bu münasebetle Sirkeci istasyon binası olağanüstü bir şekilde donatılıp süslenmiş muhafız taburundan bir müfreze saygı içinde selamlama törenini yapmıştır…

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa da veliaht hazretlerinin maiyetinde olduğu halde Balkan Treniyle Almanya’ya hareket etmiştir…”

1.Resim: Veliahd Vahîdeddin Efendi Hazretleri

2. Resim: Balkan treniyle yola çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Beyefendi

3.Resim: Veliaht hazretlerinin refakatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

10 Gün Süreyle Muharebelere Ara Verilmesi

“Resmi Bildiri

6 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Türkiye, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ordularının başkomutanlıklarından birer yetkili heyet, Rus Ordusu Başkomutanlık yetkili heyetiyle 5 Aralık tarihinde ilgili taraflar arasındaki tüm cepheleri kapsayan ve 7 Aralık 1917 günü saat 12’den başlamak üzere on gün günlüğüne çarpışmalara ara vermeyi yazılı olarak kararlaştırmışlardır. Bu on günlük fırsat ateşkes görüşmeleri yapmak için değerlendirilecektir. Her Başkomutanlık üyelerinden bir kısmı şu ana değin alınan sonuçları yüz yüze bildirmek amacıyla birkaç günlüğüne izinli olarak ülkelerine gitmişledir. Geri kalan üyeler görüşmelere devam etmektedirler(Milli).”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Görme Engelli Gazilerimize Meslek Eğitimi

“Savaş esnasında gözlerini kaybeden gazilerimize meslek öğretmek için açılacak bir eğitim merkezine harcanmak üzere soylu ve zengin bir Alman hanımefendisi tarafından, ülkemizde doktorluk mesleğini icra eden bir Alman hekime bin lira bağışlanmış, ayrıca bu hekim de böyle zor bir görevin üstesinden tek başına gelemeyeceğini anlayıp Kızılay Derneği’ne başvurmuştu. Aldığımız habere göre Kızılay Derneği, âmâlarımızın meslek öğrenimine ne denli istekli olduklarını şimdiden kestirememesi sebebiyle, konuya sınırlı bir biçimde el atmayı uygun görmüştür. Verilen bilgilere göre en az altı ay devam edecek olan eğitim döneminde, meslek eğitimi için Almanya’dan getirilecek işinin uzmanı bir eğitimcinin altı aylık maaşı ile, her görme engellinin yirmi kuruşa ulaşacak iaşe masrafı ve çeşitli eğitim harcamaları da dahil olmak üzere bin lira ile 25 görme engelli gaziye meslek eğitimi verilebileceği hesaplanmıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Talat Paşa ve Alman Basını

“Berlin, 5 Şubat(B)

Berlin gazeteleri Başbakanlığın Talat Paşa’ya verilmesini, samimi dostluk hislerini de belirterek takdirle ilan ediyorlar. Tagblât Gazetesi şöyle yazmıştır:

“Talat Paşa’nın başbakanlığa atanması ile şimdiye kadar, Harbiye Nazırı(Savunma Bakanlığı) ile beraber Türk siyasetinin en etkin en kararlı üyesi olan büyük bir zat Türk Hükümeti’nin başına geçmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa Gençtürk Cemiyeti’nin siyasete başlamasından bu yana akıl ve basiretle, karar ve güvenle Türk siyasetinin planlayıcısı olmuşlardır. İçişleri Bakanlığı faaliyetlerinin Talat Paşa tarafından idare olunduğu süre içinde gerçekleştirilen pek çok ve önemli yenilikler ve yapılandırmalar, Türkiye ve Almanya arasındaki yeni anlaşmalara zemin oluşturmuş, Türkiye’nin Uluslararası camiada büyük devletler arasındaki yerini pekiştirmiştir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Irak Petrol Madenleri

Frankfurter Zeitung Gazetesi, petrolün sanayi ve memleketin müdafaası hususunda haiz olduğu ehemmiyet-i mahsusaya dair neşr eylediği bir makale-i iktisadiyede evvel emirde Almanya’nın petrole olan ihtiyacını zikrettikten sonra diyor ki: “1915 senesinde Dutche Bank Irak petrol menbaları hakkında tetkikat icra eylemek üzere Irak’a bir komisyon göndermişti. Biraz sonra aynı mahalle azimet eden diğer bir heyet-i tetkikiye dahi Irak’ta uzun uzadıya dolaştıktan sonra icra eylediği tetkikat-ı amîka neticesinde Irak petrol menabiinin o güne kadar kâinatta malum olan petrol menabiinin en vasi ve en mükemmeli olduğu ve bu kuyulardan istihsal edilen petrolün cinsi diğerlerine nispetle kat kat faik olduğu kanaatini hasıl eylemiştir..”

İşte bâlâda verilen izahattan anlaşılacağı vecihle Irak petrol menabii büyük bir şirket tarafından işletilecek olursa bundan evvel emirde hükümet ve sonra dünyanın umum sanayi memleketleri azim menfaatler temin edeceklerdir.

Etiketler: , , ,