Page 1
Standart

Çiçeği Burnunda Avusturya-Macaristan Hükümdarı İmparator 1. Şarl ile İmparatoriçe Zita Hazretlerinin İstanbul’u Ziyaretleri

“Bugün Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kıralı Haşmetli Karl, eşi İmparatoriçe ve Kraliçe Haşmetli Zita ile birlikte yüce müttefikleri Halife Hazretlerine selam ve saygılarını iletmek amacıyla İstanbul’a teşrif ettiler.

Savaş sırasında tahta geçen imparator Karl iş başına gelir gelmez memleketine refah ve zafer  getiren kelimenin her manası ile uğurlu bir hükümdardır. Talih ve tarih bizi büyük Avusturya-Macaristan Devletiyle bu dünya savaşında yalnız müttefik ve dost değil silah arkadaşı da yapmıştır…”

Sağda:  Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Zita

Solda: Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı Charles

Altta: Avusturya Macaristan Veliahdı Fransua Joseph Otto

Etiketler: , , ,
Standart

Brest Litovsk’da Görüşmeler Başladı

“Brest Litovsk, 9 Ocak (M).

Ocak’ın sekizinci günü öğleden sonra yetklii heyetlerin başkanları arasında açış konuşmaları yapıldı. Bu konuşmalara Almanya Dışişleri Bakanı Nazırı von Kühlman, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Çernin, Talat Paşa, Bulgaristan Adliye Bakanı Popof, Rusya Dışişleri Komiseri Troçki, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Bakanı Halumoviç Visavold katılmışlardır. Görüşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl bir program izleneceği konuşulduktan sonra Çarşamba günü genel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra Muahharen Dörtlü İttifakın temsilcileri ile Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılmıştır…”

 

 

 

 

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Galiçya Sahne-i Harbinde Askerlerimiz

Kahramanane harekât ile azim ve cesaretlerini cihana teslim ettiriyorlar

Askerlerimiz Galiçya cephe-i harbinde müttefikleri Avusturya-Macar asakiriyle birlikte.

Galiçya’daki kıtaatımızın kahramanlığını Alman ve Avusturya-Macaristan matbuatı bir lisanı sitayişle tekrar etmektedirler. Asakir-i Osmaniye, cephe-i harbin en nazik bir mevkiinde düşmanın bütün hücumâtına mukavemet eyleyerek Moskof Ordusu’nu azim zayiata maruz bırakıyor. Dünkü tebliği resmimizde son Moskof taarruzlarının kendilerine 8.000 kişilik zayiata mal edildiği de iş’ar olunuyordu.

Etiketler: , , ,