Page 1
Standart

Güney Kafkasya ile Barış İmzalanması

-Barışın Esasları Hakkında Anlaşmaya Varılması- Ayrıntılara Ait Görüşmeler- Eski ve Yeni Sınırlarımız-

Güney Kafkasya ile barış yapmamız üzerine o civarda oluşan yeni coğrafi durumu ve üzerinde düzeltme yapılan sınırları gösterir harita

Güney Kafkasya yetkilileriyle barış görüşmesinde bulunmak üzere özel bir heyetin başında Batum’a hareket eden Adalet Bakanı Halil Bey tarafından Dışişleri Bakanlığı’na çekilen telgrafta; barışa temel olacak konuların belirlenip tamamlandığı ayrıntıya ait konuların ise İstanbul’da ele alınıp görüşüleceği bildirilmiştir. Halil Bey beraberindeki heyetle birkaç güne kadar İstanbul’a dönecektir. Güney Kafkasya’da Azerbaycan, Gürcüler ve Ermenilerle meskun havalide kurulan üç devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda eski sınırlarımızda bazı düzeltmeler yapılması kararlaştırılmıştır…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

Etiketler: , , , , , , , ,