Page 1
Standart

Yenigün’ün Yarışması 16

Ordu Komutanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa

“Ordu komutanlarımızdan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa bu savaşta büyük yararlılıklar gösteren kahraman bir komutalarımızdandır. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla mücadele veren bir avuç kahraman arasında öne çıkan Mustafa Kemal Bey, I. Dünya Savaşı’ndan önce Sofya’da askeri ataşeydi. I. Dünya Savaşı’na katılmamız üzerine orduya dahil olmuş ve Çanakkale’deki tümenlerimizden birinin kumandanlığını yapmıştır. 25 Nisan 1915’de İngilizler Arıburnu’na çıktıkları ve Kocaçimen Tepesine doğru ilerledikleri zaman karşılarında Mustafa Kemal Beyin kahraman tümenini bulmuşlardı. Tümen kanlı bir muharebeden sonra düşmanı sahile atmış, İstanbul yolunu kapamıştı. Mustafa Kemal Bey, kahraman birlikleriyle bu cephede Temmuz’a kadar bütün düşman hücumlarını durdurmuş, 5-6 Ağustos’ta ansızın Anafartalar’a çıkan İngiliz birliklerini de usta ve kararlı idaresiyle mağlup etmiştir. Çanakkale’den sonra terfi ederek Tuğgeneral olan Mustafa Kemal Paşa Ruslara karşı çıkarılan ve sağ kanattaki ordunun komutasını üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa halen Filistin Cephesi’ndeki ordularımızdan birinin komutanıdır.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İkinci Çanakkale: Filistin Cephesi

“Filistin Cephesi’nde Kahramanlıklar

Övünçlerimizi Yazmak Milli Bir Görevdir

Gazze Meydan Muharebeleri

Meşhur Alaylarımız

Düşmanın Amaçları

Birinci Şerîa Zaferi

Evet, orada, kutsal toprakların sıcak vadilerinde ikinci bir Çanakkale yükseliyor! Nasıl birinci Çanakkale, hilafet ve saltanatın merkezini düşmanlara çiğnetmemiş ise ikinci Çanakkale de Suriye’nin merkezini koruyor. Çanakkale’nin 18 Mart ve Anafartalar zaferleri varsa Filistin’in de Gazze ve Şerî’a galibiyetleri vardır. Çanakkale düşmanın kara, deniz, hava kuvvetlerine karşı yalnız sinesi ve süngüsü ile galip geldiği gibi Filistin’de de aynı kuvvetlerin üstün gücüne karşı Türk’ün sindirilmez coşkusu mukavemet gösteriyor. Çanakkale’nin toprak tabyaları dretnotları mağlup etmişti, Filistin’in kumdan siperleri de zırhlı otomobilleri kumlara gömüyor! Çanakkale de boğazın mavi suları, düşman önünde aşılmaz, yıkılmaz bir kale olmuştu; Filistin’de de Şerî’a nehri hasma, geçilmez bir set oluyor…”

Resim-1: Filistin’de Osmanlı’nın Kahraman direnişini simgeleyen bir tablo.

Resim-2: (Sağ): Filistin’de Grup Kumandanı Mareşal Liman von Sanders

Resim-3: (Sol): 1. Şerîa Zaferini kazanan komutanlarımızdan Süvari Tümeni Komutanı Albay Esad Bey.

Resim-4: (Harita üst): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-5: (Harita-alt): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-6: Filistin’de Osmanlı karşısında çaresiz kalan İngiliz Ordu Komutanı General Allenby

Etiketler: , , , ,
Standart

Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü

“18 Mart 1915 yılında İngiliz ve Fransızların Çanakkale’ye Saldıran Büyük Deniz Gücüne Karşı Kazandığımız Büyük Galibiyetin Tarihçesi

İngiliz ve Fransızların milyonlarca altın harcayarak ve yüz binlerce askerini ölüme sürükleyerek ele geçirip amaçlarına uygun olarak kullanmak istedikleri Çanakkale Boğazı’nın ve İstanbul’un genel durumunu gösterir harita

Bundan iki sene önce, tam bugün başkentimizi işgal etmek için Çanakkale Boğazı’nı zorlamaya teşebbüs eden İngiliz ve Fransız donanması, sahildeki istihkâmlarımız ile diğer savunma araçlarımız tarafından olağanüstü bir mağlubiyet ve bozguna uğratılmıştı. I. Dünya Savaşı tarihinde şanlı ve ebedi bir sahife olan o zafer gününün hatırasını, bugüne tesadüf eden yıldönümü dolayısıyla kutlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Bilindiği gibi boğazları geçerek hem Rusya’ya giden doğrudan ulaşım hattı sağlamak hem de askerlerimizi Çanakkale’de oyalayıp Kafkas Cephesi’ndeki Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için İtilaf Devletleri 1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Boğazı’na karşı büyük kuvvetler yığmayı kararlaştırmışlar böylelikle büyük bir saldırının temel adımlarını atmaya koyulmuşlardı…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Çanakkale(İmroz) Deniz Muharebesi

 

Takdirler ve Tebrikler-Taziye-Müttefik Gazetelerin Takdirleri

Askeri Bilgilendirme Merkezinden: Midilli Kruvazörünün batırılmasından dolayı Bahriye Nezareti’nden (Donanma Bakanlığı) Alman Donanma Bakanı Amiral Fon Campell ile Osmanlı Donanma Komutanlığı’na yazılan başsağlığı mesajının özeti aşağıdaki gibidir:

Alman Donanma Bakanı’na: …Bir vakitler Alman Donanması için Breslau, şimdi ise Osmanlı Donanması için Midilli adıyla hizmet veren, her iki donanma için de manevi ve maddi değer olduğunu ispat eden bu zarif geminin kaybedilmesiyle her iki donanma yetkilileri de üzüntü içindedir…”

Etiketler: , ,
Standart

Çanakkale Ziyareti İzlenimlerinden

İmparator Hazretleri Arıburnu’nda

1- İmparator Hazretleri, 2 Enver Paşa, 3 Cevat Paşa, 4 Esad Paşa

İmparatoru üzerinde Mareşal üniforması, başında kabalak olduğu halde ve yanındaki erkan ile gösteren bu fotoğraf bizzat İmparatorun arzusu üzerine özel fotoğrafçımız tarafından çekilmiştir.

Çanakkale’de Hamidiye Tabyasında özel olarak hazırlanan büyük kabartma harita üzerinde imparator hazretlerine Çanakkale Muharebeleri ve 18 Mart’ta cereyan eden büyük destanı anlatırken.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

İmparator Wilhelm’in Çanakkale Seyahatleri

Yavuz’un Çanakkale’ye gelişi

İmparator hazretleri Çanakkale’ye ayak basmasının ardından tabya personeli ile görüşürken (1. İmparator Hazretleri 2. Enver Paşa 3. Ozdom (Usedom) Paşa)

İmparator hazretleri Arıburnu’nda kendilerine verilen açıklamayı dinlerken

İmparator hazretlerinin otomobilleri Seddülbahir’den hareket ederken

(1. İmparator hazretleri 2. Enver Paşa hazretleri)

Alman İmparatoru Wilhelm’in Çanakkale savaş alanlarına yaptıkları ziyaret ülkemizde gerçekleştirdikleri gezinin en önemli bölümü oluşturması pek doğaldır. Çünkü nasıl ki Alman milleti bugün savaşta beceri ve yeteneği ile dünyanın en önde gelen bir milleti ise, Osmanlılar da  Çanakkale’de gösterdikleri dik duruş ve kahramanlıkla dünya tarihinde benzerine rastlanamayan bir kahramanlığın sahibidir. Bundan dolayı değerlerine sahip çıkmanın bedelinin kanla ödendiği bu sahneyi İmparatorun ziyaretinin ne kadar öneme ve ayrıcalığa sahip olduğunu tasdik etmekte kimse tereddüt etmez.

İstanbul’dan Hareket:

İstanbul’dan Salı günü akşamı yani Çarşamba gecesi hareket edildi. İmparator hazretleri o akşam saat 10 sularında Çırağan Sarayı’nın iskelesine inmişler daha sonra istimbotla Yavuz’a binmişler ve orada Harbiye Nazırı(Savunma Bakanı) Enver Paşa tarafından karşılanmışlardır…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Çanakkale Guzât ve Şühedâsına

Arıburnu’nda  Kanlıtepe Sahne-i Harbini Ziyaret Ettiğim Esnadaki Duygularım

“…Sizin tercüman-ı celadetiniz olup a’daya tevcih-i hitap ederek kanlı dillerini âfaka gürleye gürleye gösteren toplarınızın “döneceksiniz!” diyen kasemleri dün şu sevahilimize çökmüş siyah bulutları aks etmiş muğber gölgeleri dağıttı. O şarapneller ebhara saçılmış birer iklil-i zafer oldu. İşte bugün o sular bir vatanperver kalbi kadar pak ve münezzehtir. Evlatları üzerine eğilmiş müşfik valideler gibi memleketimizin toprağını kucaklayarak harp eden sizler beden-i millet olan vatanın düşmandan tadhiri ile imanın pek yüksek mertebesini kazanmış olduğunuzu ispat ettiniz. Mesut ve müebbet uyuyunuz…”

Ayân Reis Vekil-i evveli, Şerif Ali Haydar Beyzade Şerif Muhyiddin (Targan).

Etiketler: , , ,
Standart

Seddülbahir’de: Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir

Cemil Hakkı

Yalnız bu toplardan birisi, bugün bir netice-i müsbeteyi ilan eden, ak bir levhayı taşıyordu: ”Allah bizimle beraberdir” bu cümle, bu toplardan birisinin kundağı üzerinde yazılı duruyordu. İşte bu levha-i hakikat bugün bi’l-fiil tecelli etmiş bulunuyordu. Ve hiç şüphe edilemez ki bu fevz ve nusreti ihsan buyuran Allah, düşmanlarımızı kahr ve tedmir edinceye kadar inâyet-i ilahiyesini üzerimizden eksik etmeyecektir. Allah bizimle beraber olduktan sonra bu cidal-i azimden muzaffer çıkacak biziz.

Seddülbahir’den sahil kenarını takiben Tekeburnu istikametine doğru giden bir dekovil hattının solunda cesim yığınlar teşkil eden patates, un, arpa, yulaf çuvalları istifleri arasında adeta bir şehrin yüksek binalı sokaklarında dolaşıyor gibiydik. Zavallı İngilizler, bu yığınların bir ikisinin altından lağımlar açmışlar, fakat vâesefa ki atmaya vakit bulamadan kendilerini daratıp kurtulmuşlar. Bu lağımlardan birisinin kenarında 200 kiloyu mütecaviz barut tenekeleri bulunmuş…

Cemil Hakkı”

İngilizlerin levazım yığınları.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Deniz Tayyarelerinin Faaliyeti Etrafında

[Resim alt yazısı] Tebliğ-i resmilerde Nieuport, Biga ve Gelibolu önlerindeki faaliyetleri sık sık mevzu-i bahis edilen deniz tayyarelerinden biri

Evvelki günkü Tebliğ-i resmimizde deniz tayyarelerimizden birinin Gelibolu’da (Seddülbahir) üzerinde uçarak düşman mevakiine, ihraç iskelelerine muvaffakiyetli bombalar attığı zikrediliyordu. Dünkü Tebliğ-i resmide Mülazım-ı evvel (Hans-Joachim Buddecke) idaresindeki deniz tayyaremizin boğaz üstünde uçan bir Fransız tayyaresine taarruz ederek ıskata muvaffak olduğunu ve tayyarenin kısa bir tamir ile kabil-i isti’mal bir hale ifrağ olunabileceğini bildiriyordu. Bu münasebetle son sistem bir Alman deniz tayyaresinin resmi derç ediyoruz.

Etiketler: , ,
Standart

Çanakkale’de Sergi

Bu hafta son posta ile gelen vilayet gazetelerinde okunduğuna göre Çanakkale‘de Dahiliye Nazırı Talat Bey  Efendi’nin himayeleri altında bir sergi açılacaktır. Şu hayırlı teşebbüs hakkında kârilerimize bazı izahat vermek isteriz:
“Çanakkale sancağı dahilinde istihsal ve imal edilen her şey burada teşhir edilebilecektir. Bundan, milli sanayimizin, çiftçiliğimizin terakkideki derecesi hakkında fikirler alınabileceği gibi noksanların izalesine doğru atılmış ilk olmasa da hayırlı adımlardan birisi olacaktır. Sonra terakkinin hangi kazada ve hangi şubede tefavvuk kesb ettiği anlaşılacaktır.

Etiketler: ,