Page 1
Standart

Irak’ın Zenginlikleri

“…En son L’lndépendance Belge Gazetesi kalemlerinden Mösyö Bernar Memon’un bu konuda elde ettiği bazı ekonomik bilgileri aşağıda yayınlıyoruz:

Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği yerler Irak topraklarının en verimli kısmıdır. Bu bölgede buğday tarlaları, senede en az iki defa ürün verir. Pirinç ve pamuk gibi sıcak iklimde yetişen ürünler çok boldur. Esasen buralarda her ürün diğer yerlere göre erkenden yetişir. Irak’ta özellikle ipek, deri, yün, tütün, şeker kamışı, kenevir, yağ ihracına uygun bitkiler, kauçuk, limon, portakal ve her çeşit sebze yetişir. Bu bölgenin normal zamanlarda yetiştirdiği tütünün miktarı bir buçuk milyon kilo derecesinde tahmin ediliyor…”

Etiketler: , ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Büyük Hezimeti

Bağdat 17 Teşrin-i sani (M.A.)- Kıtaatımızın savlet-i şedidaneleri üzerine İngilizler Irak Cephesi’nde pek bozgun surette ve perişan halde kaçıyorlar. Asakirimiz bu bozgun düşmanı şiddetle takip etmektedir. Her adımda düşmanın firar esnasında yollarda bıraktığı âlât-ı harbiye iğtinam olunmaktadır. Düşman kaçıramadığı birçok eşya ve cephaneyi Dicle’ye atmaktadır. Dicle’de karaya oturan İngiliz harp motorlarından biri kıtaatı Osmaniye tarafından iğtinam olunmuştur. 10-12 Teşrin-i sani’de vuku bulan müsademede düşman beş binden ziyade zayiat vermiştir. İngiliz zabitanından birçoğu öteye beri kaçarak ortadan gaib olmuşlardır. İngilizler ahaliyi iğfal için bizimle mütareke akdederek çekilmekte olduklarını ilan etmişlerse de kıtaat-ı şeciemizin takibat-ı şedideleri İngilizlerin bu bayağı hilesini boşa çıkarmıştır.

Harita altı yazısı: İngilizlerin 5000 telefat vererek ricat etmekte oldukları “Irak” Cephesi’ni gösterir harita

Etiketler: , , ,
Standart

Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin

İngilizlerin Felahiye Mıntıkasında İcra Ettikleri Teşebbüsat Tamamen Akim Bıraktırılıyor.

Dünkü tebliğ-i resmimiz, Irak Cephesi’ndeki vaziyetimizi izah ederken, Felahiye mıntıkasında mevzilerimize tekarrub için düşmanın icra eylediği teşebbüslerin her defasında akim bıraktırıldığı ve Kûtü’l-Amare’de tebeddül olmadığınıbildiriyordu. Bundan anlaşılıyor ki kahraman ordumuz, İngilizlerin Kûtü’l-Amare’ye gönderdikleri kuva-yi imdadiyeyi yarı yoldan geriye püskürtüyor, Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuva-yi mahsurası ise, ilk haftalar zarfında hattımızı yarıp muhasaradan kurtulmak ümidiyle icra ettiği bî-sût teşebbüsleri terk ederek akıbet-i mukadderini bekliyor. Geçen her haftanın bittabi bu mahsur kuvveti büyük bir bî-tâbiyesevk ettiğine şüphe yoktur. Her gün şimdiden gayri kabil-i tatmim birçok ihtiyaçlar karşısında bulunduğu aşikar olan Townsend kıtaatı, Ordumuzun dest-i azmine teslim olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Harita altyazısı: Kûtü’l-Amare ile Felahiye arasındaki Dicle sevahilini ve Osmanlı hututunu gösteren harita

Resim Altyazısı: Üç aya yakın bir zamandan beri bir rivayete nazaran 16.000’e bâliğ ordusuyla Selman-ı Pakmağlubiyetini müteakip sığındığı Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan ve bütün teşebbüslerine rağmen Osmanlı hatt-ı muhasarasını yarmaya muvaffak olamayan İngiliz Generali Townsend.

Etiketler: , , , , ,