Page 1
Standart

Kaçan Paşaların Mal Varlıklarına El Konuluyor

Deftardarlık’ta Kayıt İşlemleri-İstanbul’daki Emlak ve Arsalar-Milli Banka’da Elli Bin Lira- İstanbul Civarındaki Çiftlikler

Makam ve gelecek kavgası sebebiyle birbirinin can düşmanı iken güç ve nüfuzlarını korumak için dışarıya karşı dost görünmek gerektiğini çok iyi bilen ve hatta bu konuda birbirlerini uğurlar yada karşılarken gösteriş için öpüşmekten geri kalmayan Enver ve Cemal paşalar “İktidarlarının en kuvvetli dönemlerinde” (Bu resim Enver Paşa’nın Suriye seyahatinde otomobil içindeyken çekilmiştir)

Enver ve Cemal paşaların izinsiz olarak askerlik görevlerini terk edip Osmanlı sınırları dışına çıkmalarından dolayı Özel Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kendilerine on gün zaman verildiği ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde mal varlıklarına haciz konularak gıyaben yargılanmaya başlanacakları ilan olunmuştu. Süre dolmuştur. Her iki paşanın sahip olduğu mal varlığının haczi için Deftardarlık’a tebliğde bulunulmuştur…”

 

 

Etiketler: ,
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Veliefendi Çayırı’nda İlkbahar At Koşuları

“Padişahımızın yüce himayesinde bulunan Sipahi Ocağı tarafından her yıl düzenlenen koşulardan İlkbahar At Koşusu dün Veliefendi Çayırı’nda yapıldı…

Koşuda Bulunanlar:

Şehzade Abdülhalim Efendi ile Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey, Almanya Elçisi, Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa…”

Etiketler: , , ,
Standart

Çanakkale Ziyareti İzlenimlerinden

İmparator Hazretleri Arıburnu’nda

1- İmparator Hazretleri, 2 Enver Paşa, 3 Cevat Paşa, 4 Esad Paşa

İmparatoru üzerinde Mareşal üniforması, başında kabalak olduğu halde ve yanındaki erkan ile gösteren bu fotoğraf bizzat İmparatorun arzusu üzerine özel fotoğrafçımız tarafından çekilmiştir.

Çanakkale’de Hamidiye Tabyasında özel olarak hazırlanan büyük kabartma harita üzerinde imparator hazretlerine Çanakkale Muharebeleri ve 18 Mart’ta cereyan eden büyük destanı anlatırken.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

İmparator Wilhelm’in Çanakkale Seyahatleri

Yavuz’un Çanakkale’ye gelişi

İmparator hazretleri Çanakkale’ye ayak basmasının ardından tabya personeli ile görüşürken (1. İmparator Hazretleri 2. Enver Paşa 3. Ozdom (Usedom) Paşa)

İmparator hazretleri Arıburnu’nda kendilerine verilen açıklamayı dinlerken

İmparator hazretlerinin otomobilleri Seddülbahir’den hareket ederken

(1. İmparator hazretleri 2. Enver Paşa hazretleri)

Alman İmparatoru Wilhelm’in Çanakkale savaş alanlarına yaptıkları ziyaret ülkemizde gerçekleştirdikleri gezinin en önemli bölümü oluşturması pek doğaldır. Çünkü nasıl ki Alman milleti bugün savaşta beceri ve yeteneği ile dünyanın en önde gelen bir milleti ise, Osmanlılar da  Çanakkale’de gösterdikleri dik duruş ve kahramanlıkla dünya tarihinde benzerine rastlanamayan bir kahramanlığın sahibidir. Bundan dolayı değerlerine sahip çıkmanın bedelinin kanla ödendiği bu sahneyi İmparatorun ziyaretinin ne kadar öneme ve ayrıcalığa sahip olduğunu tasdik etmekte kimse tereddüt etmez.

İstanbul’dan Hareket:

İstanbul’dan Salı günü akşamı yani Çarşamba gecesi hareket edildi. İmparator hazretleri o akşam saat 10 sularında Çırağan Sarayı’nın iskelesine inmişler daha sonra istimbotla Yavuz’a binmişler ve orada Harbiye Nazırı(Savunma Bakanı) Enver Paşa tarafından karşılanmışlardır…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Talat Paşa ve Alman Basını

“Berlin, 5 Şubat(B)

Berlin gazeteleri Başbakanlığın Talat Paşa’ya verilmesini, samimi dostluk hislerini de belirterek takdirle ilan ediyorlar. Tagblât Gazetesi şöyle yazmıştır:

“Talat Paşa’nın başbakanlığa atanması ile şimdiye kadar, Harbiye Nazırı(Savunma Bakanlığı) ile beraber Türk siyasetinin en etkin en kararlı üyesi olan büyük bir zat Türk Hükümeti’nin başına geçmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa Gençtürk Cemiyeti’nin siyasete başlamasından bu yana akıl ve basiretle, karar ve güvenle Türk siyasetinin planlayıcısı olmuşlardır. İçişleri Bakanlığı faaliyetlerinin Talat Paşa tarafından idare olunduğu süre içinde gerçekleştirilen pek çok ve önemli yenilikler ve yapılandırmalar, Türkiye ve Almanya arasındaki yeni anlaşmalara zemin oluşturmuş, Türkiye’nin Uluslararası camiada büyük devletler arasındaki yerini pekiştirmiştir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Enver ve Cemal Paşalar Medine-i Münevvere’de

Medine 22 Şubat – Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatinde Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa olduğu halde Şubat’ın on dokuzuncu günü sabahleyin Medine-i Münevvere’ye muvâsalat eylediler. Kendileriyle beraber Postnişin-i Makâm-ı Hazreti Mevlana Çelebi Efendi Hazretleri, mahdûm-u emir-i Mekke Şerif Faysal Beyefendi Hazretleriyle, Suriye ve Filistin ekâbir-i uleması, müftüleri ve nakibü’l-eşrafi bulunuyordu. İstasyonda Şeyhü’l-harem Hazretleri ve bütün Medine-i Münevvere eşraf ve sâdâtı ulema ve vücuhiyle etraftan gelen binlerce urbân ve kabâil tarafından emsâl-i nâ-mesbûk merasim-i diniye ile istikbâl olundular.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,