Page 1
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımız

“Berlin 30 Temmuz

Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı birliklerinin Galiçya Muharebelerine katkıları hakkında şu bildiriyi yayınlamışlardır: Osmanlı tümenleri vatanlarından uzakta, müttefiklerinin yanında bir seneden fazla bir zamandan beri teyakkuz içinde ve gözleri Rus hatlarında olduğu halde düşmanı beklemekteydiler. Bu bir sene içinde Ruslar arzu ettikleri gayeye ulaşmak, Lümberg’i ele geçirmek için şiddetli saldırılar ile Türk Cephesi’ni sarsmak üzere çok sayıda başarısız girişimlerde bulundular. Resmi bildirilerde dile getirilen Berzezani ve Narayofka isimleri Osmanlı ordularının şan ve şerefini bütün dünyaya ilan etmiştir. O kadar düşman kanı içmiş olan bu iki mevkiin isimleri başkomutanlığın son haftalar içerisinde yayınladığı bildirilerde çoğu kez yer almıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımızı Nasıl Takdir Ediyorlar

“Alman Güney Ordusu Kumandanı Ünlü General Kont Butmar’ın Galiçya’daki Birliklerimize Başarılarını Takdir İçin Yayınladığı Bildirisi

Galiçya Cephesi’ndeki Osmanlı birliklerinin kahramanlığını derin minnet ve şükran duygularıyla belirten Alman Güney Ordusu Komutanı General Kont Butmar

Osmanlı askerleri! Türk milletinin, Türk Ordusu’nun çok eskilere giden ve övünç dolu tarihinin zengin yapraklarından günümüze yansıyan şan ve şöhret destanlarını; bu Türk askerinin sarsılmaz cesaretiyle, savaş yetenek ve becerisini, Türk’ün dostuna sadık, düşmanına amansız kahraman özelliğini bu kez de pek parlak biçimde pekiştirdiniz. Katıldığınız bu büyük destansı kanlı savaşlarda ateşle, ölümle karşı karşıya kalarak sayıca üstün düşmanın bütün saldırılarını püskürttünüz…

Orduma nasip olan bu savaş içerisindeki yaşadıklarımızın pekiştirip kuvvetlendirdiği dostluk ve bağlılık yüzyıllar boyunca devam edip dursun. Komutam altındaki cesur, kahraman ve sadık Osmanlı askerlerinin ve bağlı oldukları devletin bundan böyle hep başarılar ve şanlar içinde olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eylerim.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Gazze Zaferi

“-İngiliz Ordusu’nun Gazze Civarındaki Bozgunu ve Çekilişi-

Çoktan beri Sina Cephesi’nde olması beklenilen muharebe 26 Mart’ta İngilizlerin saldırısı ile başlamış ve bütün şiddetiyle iki gün devam ettikten sonra askerlerimizin parlak zaferi ile sonuçlanmıştır…

Galiçya’da Rusların dalga dalga icra ettikleri saldırılara sarsılmak bilmez bir dirençle karşılık veren, bütün cephelerde savaşın tehlike ve sıkıntılarına tam bir kahramanlıkla karşı koyan  ordumuz, bu başarı hanesine Gazze civarında şöhret ve şerefini artıran yeni ve parlak bir zafer eklemiştir. Bundan dolayı milletimizin minnet duygularını kahramanlarımıza iletir ve kahraman ordumuz için yeni zaferler dileriz.”

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından birinde geçerken

 

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya Sahne-i Harbinde Askerlerimiz

Kahramanane harekât ile azim ve cesaretlerini cihana teslim ettiriyorlar

Askerlerimiz Galiçya cephe-i harbinde müttefikleri Avusturya-Macar asakiriyle birlikte.

Galiçya’daki kıtaatımızın kahramanlığını Alman ve Avusturya-Macaristan matbuatı bir lisanı sitayişle tekrar etmektedirler. Asakir-i Osmaniye, cephe-i harbin en nazik bir mevkiinde düşmanın bütün hücumâtına mukavemet eyleyerek Moskof Ordusu’nu azim zayiata maruz bırakıyor. Dünkü tebliği resmimizde son Moskof taarruzlarının kendilerine 8.000 kişilik zayiata mal edildiği de iş’ar olunuyordu.

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya ve İran Hututi Harbiyesinde

Kıtaatı Osmaniye’nin Harekatı

Galiçya’ya izam olunan kataatı Osmaniye’nin Ruslarla teması temadi etmektedir. Dünkü Alman ve Avusturya-Macar tebliğleri ilk defa olarak ordumuzun harekâtından bahis ederek Butmer Ordusu idaresine tevdi edilen kıtaatı Osmaniye Rus hücumlarını püskürtmüşlerdir deniliyordu.

Harita alt yazısı: Kıtaatı Osmaniye’nin icra-yı harekat etmekte olduğu Galiçya’nın şimal kısmına isabet eden ve 150 km. tulünde kont Butmer kumandası altındaki cephe.

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya’da Türkler

Viyana, 19 Ağustos ( M.A.) – Kıtaât-ı Osmaniye’nin Galiçya harekâtına iştirâki sebebiyle Viyana’da Türkiye lehine tezâhürât-ı dostânede bulunulmuştur.

Viyana, 12 ( K. ) – [ Gecikmiştir ] Noya Wiener Telegraph diyor ki: “Kahraman Türk alayları: “Hepimiz her birimiz, her birimiz hepimiz için”  düstûr-i hareketi ile Galiçya’da harp etmeye geliyorlar. İ’tilâf aynı şeyi yapmak teşebbüsünde bulundu. Fakat İngilizlerle Fransızların Rus ve Sırplara iltihâk hususunda nasıl muvaffak oldukları Çanakkale seferinde tanîn-i endâz olan sükutları ile sabit oldu. Diğer taraftan Marsilya’da karaya çıkarılan Rus askerinin pandomiması da Çarın askerleri garptaki silah kardeşleri ile nasıl birleşmiş olduklarını aynı derecede ayân bir surette göstermiştir.

Bu suretle bu harbin imtidadınca şimdiye kadar şecaat ve liyakatının o kadar parlak delillerini göstermiş olan Türk orduları bundan böyle Galiçya cephesinde de müttefiklerle omuz omuza harp edeceklerdir. Cenûb-i şarkîdeki silah kardeşimiz bilir ki Rus ittihadının başlıca gayelerinden biri İstanbul ile Boğazlara mâlik olmaktır ve Moskof idrakine göre İstanbul yolu Tuna İmparatorluğu’ndan geçmektedir.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Galiçya Cephesi’nde Kahraman Askerlerimiz

Viyana, 15 Ağustos (M.A.) Avusturya Cephesi’nde bulunan harp muhabirimizden; Tebşir ederim. Kahraman kıtaatımız Galiçya’da ilk defa Ruslarla karşılaştılar ve Rus taarruzunu pek şeciane ve Ruslara azim zayiat verdirmek suretiyle tard ettiler. Zabitan ve askerlerimiz büyük bir şevk ve neşe içinde Ruslara vurulacak yeni darbelere hazır bulunuyorlar. Vaktiyle büyük cedlerinin aynı bu havalide aynı düşman Ruslara çaldığı zaferli günlerini tahattur ederek onların ruhlarını şad etmekten mütevellid bir gurur her birinin simasında okunuyor

Etiketler: , ,