Page 1
Standart

Terhis Edilen Askerlerin Elbisesi Hakkında

“Savunma Bakanlığı’ndan: Ülke içinde giyecek teminindeki zorluklar göz önünde bulundurularak terhis olunan eratın giysilerinin geri alınmaması kararlaştırılmıştır. Ancak bazı askerlerin bu elbiselerini satmaları ve terhis edilen askerlerin elbiseleriyle çeşitli kanun dışı hareketlerde bulunmaları sebebiyle halkta bu eylemlerin askerlerce yapıldığı düşüncesi uyanmıştır. Bu sebepten terhis edilen asker içerisinde bu askeri giysilere ihtiyacı olan erat elbiselerini 27 Aralık 1918 tarihine kadar derhal sivil elbise şekline dönüştürmesi ve ihtiyacı olmayanların ise bu elbiseleri yine aynı tarihe kadar en yakın askerlik şubesine teslim etmeleri gerekmektedir…”

Etiketler:
Standart

Kutsal Emanetlerin Kayıt Defterleriyle Karşılaştırılması ve İncelenmesi

“Ravza-ı Mutahhara’da korunmakta iken birkaç zaman önce İstanbul’a getirilen ve koruma amaçlı geçici olarak hazine emanetine bırakılmış olan kutsal emanetlerin kayıt defterleriyle birebir karşılaştırılması mücevher işlemeli değerli emanetlerin bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla Vakıflar Bakanı beyefendinin başkanlığında eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mabeyn İkinci Katibi Said, Şeyhülharem-i Nebevi Hafız İbrahim, Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Münir, Saray Hazine Emini Hafız Refik, Harem-i Şerif Müdürü Mazhar ve Vakıflar Bakanlığı memurlarından Müfit ile Murteza beylerden oluşan bir komisyon kurulması ayrıca söz konusu emanetlerin korundukları sandıkların açılması esnasında Baş Mabeyinci Lütfi Simavi ve Hazine-i Hassa Genel Müdürü Refik Bey efendilerin hazır bulunmaları hakkında emir buyurulan fermanın gereğince Perşembe günü söz konusu komisyon Topkapı Sarayı’nda toplanarak mücevher işlemeli emanetler hakkında inceleme ve kontrol yapmıştır.”

Etiketler: , ,
Standart

Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Komisyonlar Kurulması; Avrupa’ya Heyet Gönderme Düşüncesi

Adana’nın Tarihine Bir Bakış

1-Harita: Adana’nın genel durumu ve Adana’nın altı ile göre coğrafi konumu

2-Adanalılar Cemiyeti Başkanı seçilen eski Senato başkanı Rıfat Bey.

…Dün muhabirlerimizden biri Rıfat Beye başvurarak derneğin kuruluş amacını sormuş ve şu cevabı almıştır:

“Cemiyetimiz Adana’nın haklarını savunmak, bu bölgenin Türklerden ayrılmaması için Adana’nın önde gelenleri tarafından kurulmuştur. Cemiyet Türklerin Adana’daki tarihsel, toplumsal, ekonomik, milli haklarını ispat için çalışacak, bunları halka, hükümete, yabancılara farklı iletişim araçlarını kullanarak bildirecektir. Bu hakları ispat için uzman kişiler tarafından araştırmalar yapılacaktır. Bu kişiler uzmanlıklarına göre farklı komisyonlara ayrılacak, bu şekilde araştırmalar daha kolay hale getirilecektir…”

Etiketler: ,
Standart

Hazinedeki Kutsal Emanetler

“Medine-i Münevvere’de bulunan emanetlerin buraya getirilerek saray hazinesinde korunduğu herkesçe bilinmektedir. Vakıflar Bakanlığı’nca bugün kutsal emanetlerin koruma altında tutulduğu oda açılarak sayımı kararlaştırıldığından, içerisindeki değerli taşların sayımı ve değer takdirinde bulunmak için belediyeden gönderilen bilirkişiler aracılığıyla sayım ve değer takdirleri yapılacaktır.”

Etiketler:
Standart

Kaçan Paşaların Mal Varlıklarına El Konuluyor

Deftardarlık’ta Kayıt İşlemleri-İstanbul’daki Emlak ve Arsalar-Milli Banka’da Elli Bin Lira- İstanbul Civarındaki Çiftlikler

Makam ve gelecek kavgası sebebiyle birbirinin can düşmanı iken güç ve nüfuzlarını korumak için dışarıya karşı dost görünmek gerektiğini çok iyi bilen ve hatta bu konuda birbirlerini uğurlar yada karşılarken gösteriş için öpüşmekten geri kalmayan Enver ve Cemal paşalar “İktidarlarının en kuvvetli dönemlerinde” (Bu resim Enver Paşa’nın Suriye seyahatinde otomobil içindeyken çekilmiştir)

Enver ve Cemal paşaların izinsiz olarak askerlik görevlerini terk edip Osmanlı sınırları dışına çıkmalarından dolayı Özel Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kendilerine on gün zaman verildiği ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde mal varlıklarına haciz konularak gıyaben yargılanmaya başlanacakları ilan olunmuştu. Süre dolmuştur. Her iki paşanın sahip olduğu mal varlığının haczi için Deftardarlık’a tebliğde bulunulmuştur…”

 

 

Etiketler: ,
Standart

Parlamento’nun Kapatılması

Parlamenton dün gensoru görüşmelerine başlamış, fakat kabinenin açıklamalarını içeren beyannamenin okunması biter bitmez Meclisin kapatılması emri okunarak meclis dağıtılmıştır.

“Zorunlu siyasi gerekçelerden dolayı Parlamentonun feshinin gerekli olmasına ve Anayasamızın yeniden düzenlenmiş yedinci maddesinin ilgili fıkrası gereğince lüzum görüldüğü takdirde meclisin dağıtılması bize ait bir hak olduğu için meclisin bugünden itibaren kanundan aldığım yetkiyle feshettim.”

21 Aralık 1918

Sadrazam Tevfik, Mehmed Vahideddin.

1 üst: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı alan Sadrazam Tevfik Paşa

2 alt sağ: Siyasetin geneli hakkında açıklamalarda bulunan Hariciye Nazırı Reşit Paşa

3 alt sol: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı okuyan Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey.

Etiketler: , ,
Standart

Trakya’da Yeni Bulgar Katliamları

-Bulgaristan’ın Türk ve Müslümanları İmha Siyaseti, Yeni Facialar-Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyetinin Protestosu-

Geçenlerde Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyeti adında bir derneğin kurulmuş olduğunu haber vermiştik. Batı ve Doğu Trakya’daki Türk ve Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan bu dernek adına dün matbaamıza şu protesto yazısı gönderilmiştir:

“Meriç ile Mesta nehirleri arasında bulunan kaderin bir cilvesi ve  o zaman ki  Avrupa zihniyetinin gayrı meşru bir çocuğu olarak doğan, Türk Nüfusunun %90 oranındaki yoğunluğuna rağmen zorla Türkiye’den ayrılıp Bulgaristan’a bırakılan Batı Gümilcine Sancağı’nın işgalin başlangıcından beri Bulgarlar oradaki Müslüman nüfus yoğunluğunu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için akla gelen her yola başvurdular…”

Etiketler: , , , ,
Standart

İki Büyük Türk Sevdalısı

-Piyer Loti ve Claude Farrere’in Lehimizdeki Yayınları-Piyer Loti’yi İstanbul’a Davet Düşünceleri-

Ünlü Fransız edebiyatçısı, büyük dostumuz Pierre Loti ‘nin geçende L’Écho de Paris Gazetesi’nde yayınladığı bir yazıyı özetle gazetemize almıştık… Bu yazı her tarafta büyük bir memnuniyetle okunmuştur… Pierre Loti ‘nin Türkler hakkındaki yazdıklarının yanında duran bir kişi daha vardır ki o da yine Pierre Loti gibi Fransız edebiyatçılarından olan Claude Farrere’dir. Memleketimizde uzun süre bulunmuş ve Türkleri tam anlamıyla tanımış olan Claude Farrere I. Dünya Savaşı’ndan az önce “L’homme Qui Assassina-Katil Olan Adam” adıyla bir roman yayınlamıştı. İstanbul’da geçen bir olayı anlattığı bu romanında Claude Farrere Beyoğlu’nun sıradan yaşantısını ve Beyoğlu semtinde yaşayanların, Tatlısu Frenklerinin entrikalarından bahsetmektedir…”

Resim alt yazıları: Pierre Loti

1 sağ: Ünlü Fransız edebiyatçısı saygıdeğer dostumuz Pierre Loti

2 sol: Tanınmış Fransız yazarlarından saygıdeğer dostumuz Claude Farrere’dir

Etiketler: , , ,
Standart

Şehrimizde Ateşkes Uygulamaları ve Rumlar

-Rumlardaki Neşe ve Sevinç-Yunan Gemilerini Ziyaret-

Limanımızdaki Yunan gemilerini kafile kafile dolaşan Rumlar bir Yunan torpidosunda

Türkiye’nin İtilaf Devletleriyle ateşkes yapması Rumları devam etmekte olan derin bir sevince boğdu. Bu sevinç hala devam etmektedir. Dükkanları ve evleri derhal İtilaf bayrakları ile donatıldı, kadınları İtilaf renkleri ile süslendi, İtilaf marşları ağızlarından düşmez oldu, gazeteleri eski hayali açıkça yazdı. Esasen hayal etmek Rum’un en büyük sermayesidir. Fakat bütün bu hayallerin boşa çıkacağına dair belirtileri görüp artık akıllarını başlarına toplamaları gerekmez mi? Hayır, acı gerçeklerin gelişine kadar bu hayalden kendilerini kurtaramayacaklar: Bu sıralar Rum gazeteleri İstanbul’da Türk egemenliğinin azaldığını gösteren haberler uydurmakta, öyle kandırmacalara başvuruyorlar ki bunlara gülmemek mümkün değil. En son Tahidrumos Gazetesi yeni ve ilginç bir haber veriyor: “İngilizler Beyoğlu yönetimini ele alacaklar, hatta bu iş için Selanik’ten 50 kişilik İngiliz polis memuru ile 3 sandık dolusu kelepçe getirmişler…”

Etiketler: , , ,
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,