Çanakkale Muzafferiyeti Münasebetiyle

Berlin-26, (M.A)

Nümberg’dan iş’âr olunuyor: “Türkiye’nin Gelibolu’daki istihsâl ettiği muzafferiyet-i cedide münasebetiyle Türkiye Konsoloshanesi önünde bir cemm-i gafir ictima’ etmiştir. Badehu başşehbender Mösyö Bach bu tezahürat-ı muhaliskâraneye pek samimi kelimat ile teşekkür ederek Türkiye’nin zafer-i cedidi müttefik ordulara şan ve şeref ile temeyyüz edecek şa’şaa dâr bir sulhun akd ve istihsalini temin edeceğini bi’l-beyan İmparator Wilhelm ile İmparator Fransuva Joseph ve Türkiye‘nin üçüncü müttefiki olan Bulgar Kralı namına ref’-i avaze-i temdihat ve temenniyat eylemiştir…..

.

Comments are closed.