Çanakkale’de İtilafçıların Zayiâtı

Menzil mıntıkasında zengin bir menba – İzmir şehrinde konserve imalathanesi.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Berlin, 13 Nisan(M.A.)-   İngiltere’nin ceride-i resmiyesi olan “London Gazette” Gelibolu Şibh-i ceziresinin vaziyet-i askeriyesi hakkında vaktiyle General Monro’nun tanzim eylediği raporu şimdi neşreylemiştir. Raporda deniliyor ki:

“Teşrin-i evvel’de Gelibolu şibh-i ceziresine geldiğim zaman hatt-ı harbi işgal etmekte olan kıtaât, askerlik nokta-i nazarından birçok noksan ve mahrumiyette bulunuyor idi. Heyet-i seferiyenin efrad-ı askeriyeye süratle levazım yetiştirecek hiçbir üssü’l-harekesi bulunmuyor idi. Teşrin-i sanide hüküm-ferma olan bir kar fırtınası esnasında 200 kişi soğuktan telef oldu. Muahharan 10.000 kadar asker hasta olup nakline mecburiyet hasıl olmuştur.”
General Monro’nun raporu İngiltere matbuatında azim heyecanı bâis ve ziyadesiyle nazar-ı dikkati câlib olmuştur.
Daily Telgraph Gazetesi diyor ki: Gelibolu heyet-i seferiyyesi pek fena idare edilmiştir. Muharebat son derece kesb-i şiddet eylediği bir zamanda kumanda tertibatı ilan-ı iflas eylemiştir.

Menzil noktalarında baytarlık hizmetleri.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Comments are closed.