Page 1
Standart

Resmi Tebliğ

“6 Temmuz 1917 tarihiyle Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1- Irak Cephesi’nde: Tarafımızdan destek hatlarına yapılan baskıyı kırmak için kuvvetli bir İngiliz müfrezesi uçak desteğiyle İmam Asker civarındaki atlı birliklerimize saldırdı. Söz konusu saldırı düşmana birçok kayıplar verdirilerek püskürtüldü.  Ayrıca düşman bir miktar yük hayvanını da kaybetti.

3- Sina Cephesi: Uçaklarımız 4 Temmuz’da Portsaid istasyonuna başarılı bir bombardıman gerçekleştirdi. Aynı gün düşman atlıları Tellü’l-Ğârib’den Birü’s-Sebu’e karşı büyük ölçekte çok sayıda askerler gücümüzü tespit amacıyla saldırıya teşebbüs etmiş ise de buna katılan 3 düşman süvari Tugayı topçu ateşimiz altında kayıplar vererek geldikleri yönde geri çekilmek zorunda kaldılar. Yine aynı gün bir düşman uçağı topçu ateşiyle düşürüldü (Milli).”

Etiketler: , , , ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Büyük Hezimeti

Bağdat 17 Teşrin-i sani (M.A.)- Kıtaatımızın savlet-i şedidaneleri üzerine İngilizler Irak Cephesi’nde pek bozgun surette ve perişan halde kaçıyorlar. Asakirimiz bu bozgun düşmanı şiddetle takip etmektedir. Her adımda düşmanın firar esnasında yollarda bıraktığı âlât-ı harbiye iğtinam olunmaktadır. Düşman kaçıramadığı birçok eşya ve cephaneyi Dicle’ye atmaktadır. Dicle’de karaya oturan İngiliz harp motorlarından biri kıtaatı Osmaniye tarafından iğtinam olunmuştur. 10-12 Teşrin-i sani’de vuku bulan müsademede düşman beş binden ziyade zayiat vermiştir. İngiliz zabitanından birçoğu öteye beri kaçarak ortadan gaib olmuşlardır. İngilizler ahaliyi iğfal için bizimle mütareke akdederek çekilmekte olduklarını ilan etmişlerse de kıtaat-ı şeciemizin takibat-ı şedideleri İngilizlerin bu bayağı hilesini boşa çıkarmıştır.

Harita altı yazısı: İngilizlerin 5000 telefat vererek ricat etmekte oldukları “Irak” Cephesi’ni gösterir harita

Etiketler: , , ,