Page 1
Standart

Zaaf ve Aczin Yeni Bir Numunesi: Trablus’ta İtalyanlar

“Dünkü resmi bildiride; İtalyanların Trablus’u işgal etmek için boşuna uğraştıklarını ve sahilde mücahitlerce kuşatılan düşmanın ümitsizce yarma hareketinde bulunduklarını bildiriyordu. Görülüyor ki bu korkak düşmanlarımız savaşın beşinci yılında dahi Trablus gibi bizden doğrudan doğruya destek alamayan bir yerde mahsur kalmışlardır. Bu hal oradaki mücahitlerin cesaretini ne derece gözler önüne seriyorsa İtalyanların da korkak karakterini ortaya çıkarmaktadır…”

Etiketler: , ,
Standart

Arabistan’ın Bağımsızlığı!

“İkinci Yıldönümüymüş

İngilizlerin bir oyuncağı olan Hüseyin ile yol arkadaşlarının Arabistan’da nasıl feci bir oyun oynamak istedikleri malumdur. Nihayet bunlar memleketlerini sürükledikleri felakete karşı kayıtsız bir şekilde İngilizlerin aşağılık bir oyuncağı olmuşlardır. Maten gazetesinin 5 Haziran tarihli nüshasında gördüğümüz bir telgrafı bunların hayasızlığı ne derece ilerlettiklerini gösterdiği için naklediyoruz:

Kahire 3 Haziran-Arabistan’ın bağımsızlığının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Cidde’deki Arap Valisi, İngiliz, Fransız, İtalyan diplomatlarıyla diğer memurlarına ve Arap Devletlerinin ileri gelen görevlilerine yine Arap ve Avrupalı devlet adamlarına hükümet konağında mükellef bir ziyafet vermiştir. Yeniden oluşturulan Arap jandarmalarıyla şehirde bulunan askeri birlikler güvenliği sağlamaktaydılar. Bu gösterişli tören çok beğenilmiş ve kendisine çok sayıda kutlama telgrafı gönderilmiştir.”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

İttifak Devletlerinin Aldığı Esirler

“Şimdiye kadar İttifak Orduları tarafından esir edilenler arasında; 2.080.699 Rus, 368.607 Fransız, 154.630 Sırp, 98.017 İtalyan, 79.033 Rumen, 45.241 İngiliz, 42.437 Belçika ve 5.607 Karadağ askeri bulunmaktadır. İttifak Devletleri Hükümetlerinin her birinin elindeki esirlerin sayısı aşağıdaki gibidir:

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Trablusgarp’ta Hayat-ı Mücahade

Trablusgarp ve Bingazi Eyaletimize dek gidip gelmeğe muvaffak olan muhabirimizin meşhudatı

….

İtalyanların redaet-i ahlakiyeleri: İtalyanlar Trablus’a ayak bastıkları sırada İslamların hukuk-i diniye ve şahsiyelerini muhafaza ederek hiçbir suretle rencide etmeyeceklerini ve yalnız kendilerini ezher-i cihet-i tarik-i temeddün ve terakkiye isal için gelmiş olduklarını ilan etmişlerdir. Fakat her tarafta tahkimatı ikmalden sonra Müslümanların hukuk-i meşrualarına ve adab-ı diniyelerine yavaş yavaş tecavüze başlamışlar ve birkaç yerde bazı İtalyan zabitleri muhadderat-ı İslamiyeyi cebren tezevvüc etmek melanetini bile gösterdikleri ve bir kısım muhadderatı İslamiyeyi de mahza zabitan ve efradın hevesatı nefsaniyeleri uğrunda resmen ve cebren kışlalarında bulundurdukları  cihetle bütün bu ahval ve fecayii gören dindaşlarımızın düşmana karşı esasen besledikleri hiss-i kin ve adavet büsbütün artmış ve fırsat zuhurunda umumi bir kıyam yapabilmek arzu ve emeli bütün kalplerde yer etmeye başlamıştı

Etiketler: , , ,
Standart

TRABLUSGARP VE CİVARINDA MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların tekmil Trablus eyaletinde ellerinde kalabilen Trablus ve Hums şehirleri mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı olup daha geçenlerde  Misurata civarında İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer esir alan ve o havalide şimdiye kadar ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük metanet ve şiddet gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,