Page 1
Standart

Dünkü Hava Hücumu

Düşman Uçaklarının Dünkü Saldırıları – İstanbul Üzerinde Hava Mücadelesi – Kahraman Fazıl Beyin Yaralanması – Düşman Uçakları Bomba Atmadılar!

Dünkü hava mücadelesine katılan pilotlarımızdan Vecihi Bey

… Saat iki sıralarında gördüğümüz iki savaş uçağımızın birisinde Yüzbaşı Fazıl diğerinde büyük ihtimal ile Pilot Vecihi Bey vardı. Bunlara Fazıl Bey komuta ediyordu. Düşmanla ilk teması cesur Fazıl Bey yaptı… Pilot Vecihi Bey ise 1. Dünya Savaşı’nda cephelerde ve özellikle Kafkas Cephesi’nde görev almıştır. Görece daha yeni bir pilot olan Vecihi Bey de Fazıl Bey gibi bir hayli üne sahip olmuştur. Sözü geçen pilotumuz birkaç sene evvel Kafkasya’da Rus uçakları ile yaptığı bir mücadelede başından aldığı bir yaradan dolayı o zaman Rusların işgalinde bulunan Erzurum civarına inmek zorunda kalmış ve onlara esir düşmüştür. Sonra Dağıstanlı bir dindaşın yardımıyla Acem dervişi kıyafeti ile Rusya’dan kaçarak vatanına dönmüştü…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Batum’a Doğru Başarılı İlerleyişimiz

“Vastan, Ernis ve Sarıkamış’ın Tarafımızdan Ele Geçirilişi

En son olarak resmi bildirimizde ordumuz tarafından ele geçirildiği belirtilen düşman işgalindeki topraklarımızın coğrafi konumunu gösterir harita.

Kafkas Cephesi’nde operasyonlar düzenleyen ordularımız ileri hareketlerine devam ederek, her gün ana vatanın senelerce düşman ellerine kalmış ve bu suretle bin türlü zulüm ve  tecavüze uğramış bazı bölgelerini kurtararak ülkemizin bütünlüğünü yeniden sağlamaktadırlar… Dünkü resmi bildiri, hücumlarına devam eden birliklerimiz şiddetli muharebeler neticesinde Van’ın iki tarafında yer alan  Vastan ve Ernis kasabalarını zapt ettiklerini ve Sarıkamış’ın da yine tarafımızdan geri alındığı müjdeli haberini bildirmekte idi… Batum civarında güvenliği ihlal eden çetelere karşı ise, resmi bildiride söz edildiği üzere harekatımız devam etmekte olup  93 Harbi’nin(1877) uğursuz bir sonucu olarak elimizden giden bu kıymetli ilimizin dahi ordunun zafer ve gayretiyle birkaç güne kadar geri alınıp eskiden olduğu gibi ülke topraklarına katılacağını elbette bekleyebiliriz…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü

“18 Mart 1915 yılında İngiliz ve Fransızların Çanakkale’ye Saldıran Büyük Deniz Gücüne Karşı Kazandığımız Büyük Galibiyetin Tarihçesi

İngiliz ve Fransızların milyonlarca altın harcayarak ve yüz binlerce askerini ölüme sürükleyerek ele geçirip amaçlarına uygun olarak kullanmak istedikleri Çanakkale Boğazı’nın ve İstanbul’un genel durumunu gösterir harita

Bundan iki sene önce, tam bugün başkentimizi işgal etmek için Çanakkale Boğazı’nı zorlamaya teşebbüs eden İngiliz ve Fransız donanması, sahildeki istihkâmlarımız ile diğer savunma araçlarımız tarafından olağanüstü bir mağlubiyet ve bozguna uğratılmıştı. I. Dünya Savaşı tarihinde şanlı ve ebedi bir sahife olan o zafer gününün hatırasını, bugüne tesadüf eden yıldönümü dolayısıyla kutlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Bilindiği gibi boğazları geçerek hem Rusya’ya giden doğrudan ulaşım hattı sağlamak hem de askerlerimizi Çanakkale’de oyalayıp Kafkas Cephesi’ndeki Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için İtilaf Devletleri 1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Boğazı’na karşı büyük kuvvetler yığmayı kararlaştırmışlar böylelikle büyük bir saldırının temel adımlarını atmaya koyulmuşlardı…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Ermeni Çetelerinin Vahşetleri

“Kafkas Cephesi’ndeki Rus Orduları Başkomutanlığı ile varılan ateşkesten sonra Rus-Kafkas Ordularının işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlamalarından istifade ederek gerek yerli Ermenilerin gerekse Rus Ordusu ile gelmiş olan Ermeni askerlerin bulundukları yerlerdeki Müslümanlara vahşi saldırılarda bulundukları herkesin malumudur. En son Ermeniler tarafından işlenen bu cinayetlere dair ayrıntılı bilgiler alınmıştır ki tüyler ürpertecek niteliktedir… 19 Aralık’ta Rus üniformalı Ermeniler Karadeniz sahilinde Kol kasabasından elliyi aşkın kadın ve erkeği Trabzon tarafına götürmüşler ve daha sonra bunlardan bir kısmının cesetleri Kol deresinde görülmüştür…”

Etiketler: , , ,
Standart

Düşmanlardan Ele Geçirilen Uçak

Kafkas Cephesi’ndeki Cesur Birliklerimizin Övünç Ve Zafer Hikayelerine Birer Delil-

Birliklerimizin isabetli atışları sonucunda 1.7 1917’de Kafkas Cephemizin gerisine inmek zorunda bırakılan Godrop isteminde Bir Rus savaş uçağı.

Ele geçirdiğimiz Rus harp uçağının tamiri sonrası uçurularak bölük hangarlarına getirilmesinin ardından pilotlarımızın uçak önünde çektirdikleri bir fotoğraf.

(Bu fotoğraflar özel olarak gazetemize gönderilmiştir.)

Etiketler: , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“20 Mayıs 1917’de Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

1- Kafkas Cephesi’nde: Sağ kanatta yer alan birliklerimize 19.5.1917 günü düşmanın büyük bir piyade ve bir miktar süvari ile ileri birliklerimize yapmak istediği baskın püskürtüldü. Ayrıca merkezde ve sol kanatta küçük kuvvetlerle gerçekleştirmeye kalktığı baskınlar da başarıyla önlendi.  Düşman topçusu etkisiz bir şekilde sol kanattaki mevzilerimizi topa tuttu.

2- Düşman gemileri, deniz saldırılarına karşı korumasız olan Mersin’i bombaladılar. Şehirde hasar meydana gelmemiştir. (Milli).

Etiketler: , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“1 Mayıs 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

Kafkas Cephesi’nde Ruslar, Muş’u terk ederek kuzey yönünde geri çekildiler. Şehri geri aldık. Cephenin diğer bir kesiminde düşmanın işgalinde bulunan bir köye süvari müfrezemiz tarafından baskın yapıldı. İki düşman subayı ile birkaç er öldürüldü ve altı er de esir alındı. (Milli).”

Etiketler: , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“12 Şubat 1917 tarihiyle Genel Karargahtan bildirilmiştir:

1-Dicle Cephesi’nde Kut’ta ve bunun doğusunda ve batısında ileri mevzileri bir yıldan beri elinde bulunduran cesur ve kahraman birliklerimiz şimdi planlanan biçimde kendilerine gönderilen takviye birliklerle birleşmek üzere batı yönünde geri çekildiler. Bu hareket düşman tarafından hiç hissedilmedi.

2- Kafkas Cephesi’nde sol kanat bölgesinde iki taraftan pek şiddetli olmayan piyade ve topçu ateşi yapıldı. İki tarafta da keşif müfrezelerinde büyük faaliyet görüldü. Üç farklı yerde 100’er kişi kadar üç Rus müfrezesini defettik. (Milli)”

Etiketler: , ,
Standart

Kafkas Cephesi’nde Harekâtımız İlerliyor

Dünkü tebliğ-i resmiye nazaran, Kafkas Cephesi sağ cenahında kıtaat-ı askeriyemizin yeniden ilerleyip işgal ettikleri mevakii gösterir harita.

Dünkü tebliğ-i resmide okunmuş olacağı üzere Kafkas Cephesi’nde sağ cenahımızda Moskoflara karşı başlayan harekât-ı taarruziyemiz hep bidayetteki şiddet ve muvaffakiyet ile devam ediyor. Cesur ve fedakar kıtaat-ı askeriyemiz, Van Gölü sevahilinden  Kiğı’ye kadar imtidad eden ve tahminen 100 kilometre tûlunda olan hatt-ı harbin aksa-yı yemininde, Bitlis’in şimâl-i şarkisinde Rahova Geçidi’ne doğru Rusları sürmüşler, hattı harbin merkezinde de ilerleyerek Moskof kuvvetlerini Ziyaret Mevkii üzerine atmışlar ve hattın aksa-yı yesarında da Kiğı mevkiini işgal etmişlerdir.

Etiketler: , , ,
Standart

KAFKAS CEPHESİ’NDE VAZİYETİMİZ

Kafkas Cephesi’nde Sağ Cenahta Harekât-ı Taarruziyemizin Cereyan Ettiği Sahne

Evvelki gün ki tebliğ-i resmide kıtaatımız tarafından istirdâd edildiği bildirilen Bitlis ve Muş kasabaları ile dünki tebliğ-i resmiye nazaran şedîd taarruzlarla düşmandan zapt ettiğimiz Oğnut mevkii ile Muş arasındaki Buğlan gediği Melikan Yaylası’nın mevakiini gösterir harita.

Bu defa düşmandan zabt ve istirdad eylediğimiz Bitlis şehrimizin manzara-i umûmiyesi.

Dört gün evvel Kafkas Cephemiz’in sağ cenahında müsteînen bitevfikıhi  Teâlâ başlamış olan harekât-ı taarruziyemizle lehü’l-hamd kemâl-i muvaffakiyet ve muzafferiyetle devam eylemektedir. Evvelki gün ki tebliğ-i resmi, Bitlis ile onun 20 kilometre kadar şimâlindeki Muş kasabasının şiddetli taarruzlar ile zabt ve istirdâd edildiğini ve Murat Suyu’na doğru ric’at eden düşmanın takip edilmekte olduğunu bildirmekte idi. Bu takip kollarımız düşmanı dün tard ve teb’idde devam ederek Muş’un garbında Buğlan Gediği ve Melikan Yaylası namındaki mevakii zabt eylemişlerdir.

Etiketler: