Page 1
Standart

Resmi Tebliğ

“11 Ocak 1917 tarihi ile Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1-İngilizler 4 Ocak 1917’de 48 saatlik topçu bombardımanından sonra Kut’ül Amare’nin doğusunda İmam Muhammed civarındaki mevzilerimize saldırdılar. Düşman başlangıçta ileri siperlerimizin bazı kısımlarına girmeyi başardıysa da ardından öğleyin yaptığımız karşı hücum ile onları bütün mevzilerimizden püskürttük. Felahiye Cephesi’nde de şiddetli topçu ateşi sonrasında bombalarla saldırıya geçen düşmanı da aynı şekilde defettik.

2-Hemedan civarında düşmanın ileri karakollarına başarılı bir baskın yaptık ayrıca birçok esir ve iki makineli tüfek ele geçirdik. Düşmanın tali siperlerini tahrip ettik. Düşmanın 100 kadar kaybı vardır…”

Etiketler: , ,
Standart

İngilizlerin Irak’taki Mecruhları Hakkında Şikâyat ve İtirafat

13 Mayıs 1916 tarihli Times Gazetesi’nin baş makalesi: Hıtta-i Irakiyede vukua gelmiş olan vekayi-i feciaya ait bil cümle hakayıki bütün çıplaklığıyla ortaya koyacak ve milletin istiknah-ı hakikat için  dört açtığı gözü önüne gerilmiş olan perde-i mesturiyet ve sükutu yırtıp kaldıracak bir adam bugün her ne kadar mevcut değilse de birkaç aydan biri sahneyi harpten vürud eden malumatın sıhhatine ve geçmiş olduğu muhtelif mecraların mevsukiyetine nazaran efkarı umumiye bundaki vehameti bihakkın takdir eylemiştir. Bugün Kutü’l-Amare sükut ederek elimizden çıkmış ve General Nixon’un son raporu da hükümet tarafından neşredilmiştir.  Irak’taki heyet-i seferiyece vukua gelmiş olan tertibat-ı sıhhiye noksanlıkları ve berbatlıkları hakkında artık daha ziyade sükut etmeye mahal yoktur. Şurasını der hatır edelim ki tertibat-ı sıhhiyenin bozukluğu hakkında parlamentodaki istizaha cevap veren Hindistan Umuru Nazırı Mister Chamberlain hükümet tarafından yapılmakta olan tahkikatın neticesine kadar itay-ı hükümde istical olunmamasını talep etmişti. Nazır’ın bu talebi, bu mesuliyeti mevzubahis olunduğu zamanlarda bir dereceye kadar varid olabilir ise de memleket için cidden bais-i hicap ve şeyn olan bu gibi ahval-i müessifenin adem-i tekrarı zımnında lazım gelen hükmün verilmesinde daha ziyade tehir olunmamasını bir zaruret-i katiyye olmak üzere telakki ediyoruz. Çünkü Irak’ta yapılan yolsuzluklar hükümetin devr-i endişe olmasından ve milletin mukadderatını tayin eyleyecek olan bu harpte lüzumu derecesinde

Etiketler: , ,
Standart

İngilizlerin İstilasından Tamamen Kati Ümit Ettikleri

Irak’ta Baharla Çift Sürülürken

İngilizlerin Irak Seferi’ni vücuda getirmekle elde etmek istedikleri neticeden bugün tamamen tamamen kat-i ümit etmiş oldukları her günkü haberlerden, telgraflardan tamamıyla anlaşılıyor. Kutü’l-Amare sükutu hakkındaki baş makalesinden görülüyor ki Time’s da bu ümitsizliği açıktan açığa itiraftan çekinmemiştir. Bugün hıtta-i Irak’ta inkişafa başlayan asarı terakki ve tümden bu mübarek kıtayı ebediyen anavatana bağlayacak bir mahiyettedir.

Etiketler: , ,
Standart

KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti mütercemesidir:

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet hissedeceklerdir.” 

 

Etiketler: , , ,
Standart

Halil Paşa

Kûtü’l-Amâre’de ihraz olunan muzafferiyet-i azime hakkında her tarafta azim bir sürûr ve memnûniyet ibrâz edildiği sırada, bugün Irak’ta muzaffer ordularımızı idare eden Mirliva Halil Paşa’nın hayat-ı maziyesini ve parlak meslek-i askerîsini karilerimize muhtasaran anlatmak istiyoruz. Halil Bey, devr-i sâbıkta, anâsır-ı muhtelifeye mensup eşkıya çeteleri Makedonya’yı kasıp kavurdukları sırada, eşkıyanın emr-i takip ve tenkîlinde ve devr-i istibdâdın kal’ ve izalesi için çalışmış olan vatanperverler arasında maddeten ve ma’nen pek büyük hizmetleri sebkat etmiş idi. İşte böyle sırf gayret ve  hamiyetten mürekkep parlak bir mazi ile Meşrutiyet’i idrâk eden Halil Bey Meşrutiyet’in akeb-i ilanında avcı taburlarından birinin kumandanlığı ile İstanbul’a gelmiş idi. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra kendisini birdenbire Trablusgarp’a geçerek Hums taraflarında İtalyanlara karşı harp eden mücahitlerin başına geçmiş İtalyanlara karşı pek kahramanca darbeler indiriyor görürüz.

Trablusgarp Muharebesi’nden sonra İstanbul’a avdet eden Halil Bey, Gelibolu’daki ordumuzda hizmetleriyle Balkan Muharebesi’ne de iştirak ettikten sonra Bitlis isyanı üzerine tecrübelerine, vatanperverliğine binâen vilayât-ı şarkiyyede teşkiline başlanan Jandarma Kumandanlığı’na tayin olunmuş ve orada da pek azim bir faaliyet göstererek vilayât-ı şarkiyyenin en büyük derdini teşkil eden eşkıya çetelerini bi-hakkin tedmîr eylemiş idi. Harb-i Umumî ilan edildiği zaman Halil Bey İstanbul Merkez Kumandanlığı’nda bulunuyordu. Sonra bu kadar cesur ve bu kadar tecrübe görmüş olan kıymetli kumandanın bidâyet-i harpten beri cephelerde deruhte etmiş olduğu mühim vazifeleri meskût-i anh geçiyoruz yalnız şu kadar söyleyebiliriz ki Halil Bey hayât-ı mevcudiyetimizin mevzu’-i bahs olduğu şu harb-i  nâ-mesbûkda, kendisine tevdi’ edilen müşkil ve mühim vazifeleri bi-hakkin îfâ ettiği cihetle, Bağdat Vali ve Kumandanlığı ile Bağdat’a gönderilmiş ve ahîren 6. Ordu Kumandanlık Vekaleti de kendisine tevdi’ olunmuştur.

Harb-i Umumi’nin ilanına kadar îfâ ettiği parlak hizmetlerle tedrîcen miralaylığa terfi eden Halil Bey harp esnasında gösterdiği yararlıklarla da ahîren mirlivalığa nail olmuştur. Binâenaleyh diyebiliriz ki Halil Paşa hayat-ı askeriyesini baştan başa ateş ve mücadele içinde geçirmiş en değerli kumandanlarımızdan biridir.

Etiketler: , , , ,
Standart

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i silaha mecbur olan General Townsend’in pek yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı – İtalya Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan General Sir Percy (Henry Noel) Lake

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Townshend’ın Gülünç Bir Teklifi

Uzun bir mahsuriyetten sonra nihayet ordumuzun azim ve şecaatiyle teslime mecbur edilen Kûtü’l-Amare’de mahsur İngiliz Ordusu Kumandanı General Townshend.

….

“General Townshend ordusuyla beraber çıkmasına müsaade edilmek şartıyla, Kûtü’l-Amare’nin teslimini teklif ve buna mukabil ne kadar topu varsa bunları ve nakit olarak ta bir milyon lira vereceğini vaad etmiş ise de bu gülünç teklif bit tabii derhal reddedilmiştir.

Etiketler: ,
Standart

Felahiye Mevzilerimize İngilizlerin Taarruzu Kolaylıkla Def Olunuyor!

Townshend Ordusu’nun mahsur bulunduğu Kûtü’l-Amare’nin sükûtu her gün daha ziyade yaklaşmaktadır. İngilizlerin bu mühim hadiseyi tehir için yaptıkları son teşebbüsler de akim kaldı.

İngilizlerin Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan Townshend ordusuna gönderdikleri kuvva-yı imdadiyenin 4 Nisan’da 5.000 zayiata maruz bıraktırıldığı Beytü İsa mevkiiyle dünkü tebliğimizde düşmanın büyük bir taarruzuyla başlayıp 3000’i mütecaviz zayiatıyla neticelendiği bildirilen 9 Nisan muharebatının cereyan ettiği Felahiye mevazini ve Kûtü’l-Amare havalisini gösteren müfassal harita.

Etiketler: , , ,
Standart

Kûtü’l-Amare Tayyare Yardımıyla Kurtulabilir mi?

Karargâh-ı umûmînin son tebliğlerine nazaran tayyarelerden torbalarla atılan levazım ile idame-i mukavemete çalışan Kûtü’l-Amare mevkiinin sûret-i muhasarasını gösterir kuşbakışı harita.

(Resim)

İngilizlerin Irak’ta kullandıkları harp tayyarelerinden biri.

Düşmanın Kûtü’l-Amare’deki hal ve mevkiinin günden güne cidden fenalaştığına şüphe kalmıyor. Karargâh-ı umûmîye bir iki gün evvelki tebliğ-i resmilerinin birinde Kûtü’l-Amare’den bahsederken mahsûrînin temdîdi mukavemet edebilmek için tayyarelerden torbalarla atılan una müftekir kaldıklarını bildiriyordu. Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuvvetlerinin ihtiyacı yalnız undan ibaret değildir. Bir taraftan mühimmat ve levazım-ı askeriye pek azalmış olacağı gibi diğer taraftan da bilhassa levazım-ı tıbbiyede şüphesiz nihayete ermek üzeredir.

Etiketler: , ,
Standart

Kûtü’l-Amare “Mahkûm-u Sukût”

General Aylmer mahsûrine imdâd edebilmekten nevmid – General Townshed birkaç hafta zarfında teslim olacağını söylüyor – İngilizler aç, hasta ve cephanesiz.

Roterdam, 15 Mart – Londra’dan işar olunuyor: General Aylmer, İngiltere Harbiye Nezareti’ne keşide ettiği bir telgrafnamede General Townshed ordugahına muvasalat edebileceğini pek az ümit eylediğini beyan etmiştir. General Townshed kıtaatıyla yalnız tayyareler vasıtasiyle muhabere edebilmektedir. Tayyarecilerin verdiği raporlara nazaran, General Townshed’ın kumandası altındaki kıtaat pek büyük mahrumiyetlere katlanmaktadır.

Etiketler: , ,