HİKMET
HİKMET

İlk sayısı 8 Nisan 1910 yılında yayımlandı.

Yayın klişesinde  “Hakikat hadimi, akşam­ları intişar eder, özü sözü doğru Osmanlı gazetesidir” ibaresi bulunmaktadır.  Gazete Cemil Bey tarafından idare edilmiştir. Başmuharriri Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’dir.

Ahmed Hilmi (Şehbenderzâde, Filibeli)

1865-1914

Fikir adamı, yayıncı, Darülfünun felsefe hocası. II. Meşrutiyet dönemi fikir ve yayın hayatının önemli isimlerindendir. Darülfünun’da felsefe dersleri müderrisliği de yapan Şehbenderzâde’ nin yazı ve kitapları siyaset, felsefe, tasavvuf, İslam tarihi ve kelam ağırlıklıdır. Roman, piyes ve şiir de yazmıştır. Siyasi yazılarında meşrutî idareyi savunmakla birlikte İttihat ve Terakki’yi ardından Hürriyet ve İ’tilaf fırkasını tenkit etmiştir. Felsefî görüşlerinde İslam felsefesi ile batı felsefesi arasında bir tür eklektisizmi savunmakla beraber tasavvufa ve vahdet-i vücud felsefesine yaptığı vurgu onu dönemin birçok yazarından ayırmaktadır.

Asr-ı Hamidîde Âlem-i İslam ve Sünusîler, Âmak-ı Hayal, Raci’nin Hatıraları, Öksüz Turgut, Tarih-i İslâm, Yirminci asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa eserlerinden bazılarıdır.

4 Kasım 1968’de vefat etti.