TERCÜMÂN-I HAKİKAT
TERCÜMÂN-I HAKİKAT

İstanbul 27 Haziran 1878

Günlük gazete.

Kurucusu Ahmed Midhat Efendi, sahibi Ahmet Cevdet’tir.

Vahit, İbrahim, Manas ve Mehmet Ali Bey gazetenin ilkyazı heyetini teşkil ettiler.

Türk gazeteciliği tarihinde Tercümân-ı Hakikat henüz teşekkül etmemiş basınımız için bir mektep vazifesi gördü. Gazete sosyal yönüyle birlikte siyasi yönüyle de dikkati çekti.

Ayrıca Rüştiye talebeleri için haftalık bir ilave yayımlandı.

Tercümân-ı Hakikat 1912’de Ahmed Midhat Efendi’nin ölümünden sonra da Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yayımına devam etti.

Ahmed Cevdet, Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim başta olmak üzere Nigâr Hanım, Halide Edip, Veled İzbudak, Necip Asım, Ahmet İhsan, Hüseyin Cahit gibi bir çok isim uzun süre Tercümân-ı Hakikat’te çalıştı.

Ahmed Midhat Efendi
Ahmed Midhat Efendi

İstanbul, 1884 – 28 Aralık 1912

Gazeteci, hikâye ve roman yazarı.

İlk yazılarını Tuna Gazetesi’nde yayımladı. Gazetenin başmuharriri oldu. Bağdat’ta Zevra adında vilayet gazetesini çıkarttı.

1871’de İstanbul’a döndü. Ceride-i Askeriye’de çalıştı. İbret gazetesinde yazıları yayımlandı. 1872’de Devir ve Bedir adında iki gazete çıkarttı. II. Abdülhamid’in iradesiyle Takvim-i Vekayi ile Matbaa-i Amire müdürlüğüne getirildi. (1877). Haziran 1878’de Tercüman-ı Hakikat’ı kurdu.

28 Aralık 1912’de vefat etti. Kabri Fatih Camii haziresindedir.

Eserlerinden bazıları: Gençlik, Teehhül, Mihnetkeşan, Felsefe-i zenân (1870), Yeniçeriler (1871), Ölüm Allahın Emri (1873), Diplomalı kız (1890), Müşahedat (1891), Taaffüf (1891), Jön Türk (1910), Üss-i İnkılab (1877), Beşir Fuad (1887), Avrupa’da bir cevelan (1890),  Felatun Bey ile Rakım Efendi, Dürdane Hanım.