Page 1
Standart

Anlaşmanın İmzalandığı Tarihi Oturum

Bütün İnsanlığa Barış ve Kurtuluş Olması Pek Muhtemel Olan Ateşkesi İmzalayan Yetkililer Heyeti..

Müttefik Devletlerin yetkileriyle Rus yetkililerinin bütün Doğu Cephesi’ni kapsayacak şekilde Brest-Litovsk’de ateşkes imzaladıkları tüm tarafların katıldığı resmi oturumun fotoğrafıdır.

1.Zeki Paşa, 2. Avusturya’nın Berlin Elçisi Meri, 3. Prens Leopold Dubaviyer 4. Doğu Cephesi Kurmay Başkanı General Hofman, 5. Rus Yetkililer Heyeti Üyelerinden Madam Viyaçenko, 6. Rus Yetkililer Heyeti Başkanı Yofe, Rus yetkililerinden Kamenef.

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Doğu cephelerinde top gürültülerinin ve süngü şakırtılarının yerini sessizliğin almasını sağlayan ve barış görüşmelerine zemin hazırlayan ateşkesin imzalandığı oturumu göstermektedir. Ateşkes ve barış görüşmelerinin geçirdiği aşamaların şu an oluşturduğu sonuç herkesin malumudur. Bu konuda sözü uzatacak değiliz. Ama dört seneden beri süren ve neredeyse dünyayı kaplayan bu kanlı ve ateşli kavgaya kısmen de olsa pek hayırlı bir ara verdiren bu ateşkesin insanlık tarihi açısından ne denli bir öneme sahip olduğu şüphesiz dile getirilmeye değerdir…”

  

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımız

“Berlin 30 Temmuz

Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı birliklerinin Galiçya Muharebelerine katkıları hakkında şu bildiriyi yayınlamışlardır: Osmanlı tümenleri vatanlarından uzakta, müttefiklerinin yanında bir seneden fazla bir zamandan beri teyakkuz içinde ve gözleri Rus hatlarında olduğu halde düşmanı beklemekteydiler. Bu bir sene içinde Ruslar arzu ettikleri gayeye ulaşmak, Lümberg’i ele geçirmek için şiddetli saldırılar ile Türk Cephesi’ni sarsmak üzere çok sayıda başarısız girişimlerde bulundular. Resmi bildirilerde dile getirilen Berzezani ve Narayofka isimleri Osmanlı ordularının şan ve şerefini bütün dünyaya ilan etmiştir. O kadar düşman kanı içmiş olan bu iki mevkiin isimleri başkomutanlığın son haftalar içerisinde yayınladığı bildirilerde çoğu kez yer almıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Ordu Sineması

“Dün ilk defa, Ordu Sineması tarafından Sinema Palas’ta ülkemizin çeşitli yerlerine ait ve bizi ilgilendiren olaylara dair kısa filmler gösterilmiştir. Bu filmlerde Osmanlı birliklerinin Dobruca’daki zaferi, Tümen Kurmay başkanının domdom kurşunuyla şehit olması sebebiyle düzenlenen cenaze töreni, General Townshend’in İstanbul’a getirilmesi ve kendisine ayrılan mekân, esir İngiliz generalleri, Rus ve Rumen esirler, Hazreti Padişahın cülus töreninde kahraman Dobruca birliklerinin geçit töreni, Veliefendi sonbahar at yarışları gibi önemli gösterimler vardı. Bakanlardan bazılarıyla komutan paşalar, ileri gelen askeri erkân ve subaylar, mülki erkandan kimi katılımcılar ve gazeteciler sinemada hazır bulunuyorlardı. Gösterilen filmler seyircinin memnuniyetini kazanmıştır.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

İttifak Devletlerinin Aldığı Esirler

“Şimdiye kadar İttifak Orduları tarafından esir edilenler arasında; 2.080.699 Rus, 368.607 Fransız, 154.630 Sırp, 98.017 İtalyan, 79.033 Rumen, 45.241 İngiliz, 42.437 Belçika ve 5.607 Karadağ askeri bulunmaktadır. İttifak Devletleri Hükümetlerinin her birinin elindeki esirlerin sayısı aşağıdaki gibidir:

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından birinde geçerken

 

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya ve İran Hututi Harbiyesinde

Kıtaatı Osmaniye’nin Harekatı

Galiçya’ya izam olunan kataatı Osmaniye’nin Ruslarla teması temadi etmektedir. Dünkü Alman ve Avusturya-Macar tebliğleri ilk defa olarak ordumuzun harekâtından bahis ederek Butmer Ordusu idaresine tevdi edilen kıtaatı Osmaniye Rus hücumlarını püskürtmüşlerdir deniliyordu.

Harita alt yazısı: Kıtaatı Osmaniye’nin icra-yı harekat etmekte olduğu Galiçya’nın şimal kısmına isabet eden ve 150 km. tulünde kont Butmer kumandası altındaki cephe.

Etiketler: , , ,
Standart

Hemedan Muzafferiyetine Ait Tafsilat-ı Mütemmime

3 Haziran 1916  Tarihinden Bugüne Kadar İran’da Geçen Olaylar

21 Mayıs 1332 tarihinden bugüne kadar İran’da geçen vekayi, 21 Ağustos’ta Hanikin’den başlayarak Hemedan’ın zabtına kadar geçen vekayi-i askeriyenin başlıca mevakiini gösteren harita.

“3 Ağustos bir menbe-i mevsuktan alınmıştır. Bağdat üzerine tevcih-i harekat eden Ruslar İran hududunu tecavüz ederek Hanikin’e kadar ilerlemiş bulunuyorlardı. Kahraman kıtaatımız ilk darbeyi bu mevkide tevcihe ve bilmukabele harekat-ı takibiye icrasına ibtidar eylemiştir… 2 Haziran’da Serpul ve Zehaba iltica eden düşman kıtaatı ümit etmedikleri bir zamanda askerimizi karşılarında buldular… 27 Temmuz günü Esedabad civarında kahraman askerlerimiz uzun bir yürüyüşten sonra akşam saat yedide gayet sarp ve metin olan düşman mevzileri üzerine atılmak gibi hârikulâde bir şecaat göstermişlerdir… 29 Temmuz sabahı Hemedan Ovası’nın şimaline yerleşmiş olan düşman kıtaatı bir taarruz ile tart edilmiş ve bu vech ile Hemedan Ovası düşmandan kamilen tathir olunmuştur. İşte Kirmanşah’tan itibaren Hemedan’a kadar olan harekât-ı askeriyemiz dahi bu suretle ve pek parlak olarak neticelenmiştir.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Galiçya Cephesi’nde Kahraman Askerlerimiz

Viyana, 15 Ağustos (M.A.) Avusturya Cephesi’nde bulunan harp muhabirimizden; Tebşir ederim. Kahraman kıtaatımız Galiçya’da ilk defa Ruslarla karşılaştılar ve Rus taarruzunu pek şeciane ve Ruslara azim zayiat verdirmek suretiyle tard ettiler. Zabitan ve askerlerimiz büyük bir şevk ve neşe içinde Ruslara vurulacak yeni darbelere hazır bulunuyorlar. Vaktiyle büyük cedlerinin aynı bu havalide aynı düşman Ruslara çaldığı zaferli günlerini tahattur ederek onların ruhlarını şad etmekten mütevellid bir gurur her birinin simasında okunuyor

Etiketler: , ,
Standart

Hıtta-i Irak’ta, Felahiye Mıntıkası’nda, İran Hududu Üzerinde

RUSLARDAN “KASR-I ŞİRİN”İN ZABTI

Karargah-ı umumi dünkü tebliğinde kıtaatımızın Irak ve İran hududu üzerindeki faaliyetini işâr ediyordu.

Diğer taraftan kıtatımız daha şarkta İran hududu üzerinde de bir muvaffakiyet ihraz ederek buradan Bağdat’a doğru sarkmak isteyen Rusları püskürtmüş ve Kasr-ı Şirin’i işgal ettikten sonra 20 kilometre şarka ilerlemiştir. Rusların binden ziyade telefat vermiş olmalarına ve ordumuzun elde ettiği ganaim miktarına nazaran muvaffakiyatımızın tevalisi Rus planının yıkılması muntazırdır.

Etiketler: , , ,