Hicaz Hâdisâtı Hakkında

Berlin, 1 Eylül ( K.) – “….İngilizlerin Çanakkale’de ve Irak’taki teşebbüslerinin akâmet-i elîmesinden, Mısır sultanlığı oyununun fiyaskosundan sonra İngiliz hükümeti hasmını ızrâr için diğer vasıtalara müracaata mecbur olmuştur….

Bu hususta Hicaz vilâyeti müsait bir zemin olmak üzere intihâb olunmuştur. Aylarca müddet bu fesâdın tehyiesi için çalışmışlardır. İngiliz hükümeti Hicaz’da harp dolayısıyla îfâ-yı Hacc’ın müşkilâtına mebnî, hâdis olan bazı müşkilât-ı iktisadiyyeyi ve sâbık emirin ihtirâsâtını alet etmiştir. Hintli memurlar, İngiltere’den aldıkları talimat ile bu havaliyi dolaşarak, İngilizlere alet olan emir-i sabıkın el altından teşcî’ ettiği kabâile İngiliz paralarını tevzî’ eylemişlerdir. İsyan böylece çıkmıştır….

 

Comments are closed.