Page 1
Standart

Anlaşmanın İmzalandığı Tarihi Oturum

Bütün İnsanlığa Barış ve Kurtuluş Olması Pek Muhtemel Olan Ateşkesi İmzalayan Yetkililer Heyeti..

Müttefik Devletlerin yetkileriyle Rus yetkililerinin bütün Doğu Cephesi’ni kapsayacak şekilde Brest-Litovsk’de ateşkes imzaladıkları tüm tarafların katıldığı resmi oturumun fotoğrafıdır.

1.Zeki Paşa, 2. Avusturya’nın Berlin Elçisi Meri, 3. Prens Leopold Dubaviyer 4. Doğu Cephesi Kurmay Başkanı General Hofman, 5. Rus Yetkililer Heyeti Üyelerinden Madam Viyaçenko, 6. Rus Yetkililer Heyeti Başkanı Yofe, Rus yetkililerinden Kamenef.

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Doğu cephelerinde top gürültülerinin ve süngü şakırtılarının yerini sessizliğin almasını sağlayan ve barış görüşmelerine zemin hazırlayan ateşkesin imzalandığı oturumu göstermektedir. Ateşkes ve barış görüşmelerinin geçirdiği aşamaların şu an oluşturduğu sonuç herkesin malumudur. Bu konuda sözü uzatacak değiliz. Ama dört seneden beri süren ve neredeyse dünyayı kaplayan bu kanlı ve ateşli kavgaya kısmen de olsa pek hayırlı bir ara verdiren bu ateşkesin insanlık tarihi açısından ne denli bir öneme sahip olduğu şüphesiz dile getirilmeye değerdir…”

  

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

Mabeyn Orkestrası

Memleketimizin övüncü sayılmaya layık, müzisyenlerimizden olup, şefliğini yaptığı Mabeyn-i Hümayun Orkestrası ile beraber müttefik memleketlerde konser vermek üzere şehrimizden hareket eden Kemani Zeki Bey

Mabeyn-i Hümayun Orkestrası topluluğu Zeki Bey’in idaresi altında olarak müttefik devletlerde Kızılhaç yararına konser vermek üzere önceki akşam şehrimizden ayrıldı. Ülkemizin müzik tarihinde yeni bir aşama olacak bu olayı büyük bir önem ve memnuniyet ile karşılamak gerekir. Güzel Sanatlarımızdan bir kısmını Avrupa’ya tanıtmak ve aynı zamanda Kızılhaç’a yardım amacı güden bu seyahatin başlıca faydalarından biri de; müttefiklerimizin milli musikimize dair bir fikir edinmelerine sebep olmasıdır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Savaş Resimleri Sergisi

“Harbiye Nezareti’nin girişim ve teşvikleri ile müttefikimiz olan ülkelerde gösterilmek üzere kimi ressamlarımızın çizdiği savaş ve askerlik konulu tabloların çiziminin tamamlandığını ve bunların Avrupa’ya gönderilmeden önce az bir zaman için Beyoğlu’ndaki “Galatasaraylılar Yurdu” salonunda teşhir edileceğini yazmıştık…

Bizim de gelişmiş milletleri geri kalmış milletlerden ayırt eden eserlere sahip olduğumuzu yani bizim de müzik, mimari, resim ve benzeri güzel sanatlarda hissemizin bulunduğunu ayrıca yerli ve batılı akımların her ikisinde az çok başarılı olduğumuzu göstermeliyiz ki batı mahfillerine hakim olan ve zararı bize dokunan bilgisizlik yavaş yavaş ortadan kalksın. İşte savaş resimleri sergisinin düzenlenme amacı budur…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Lenin Müslümanlara Özerklik Vaad Ediyor

“Viyana, 15 Aralık

Pravda Gazetesi Rusya’da Müslümanların yoğunlukta olduğu şehirlere yönelik bir açıklama yayınlıyor. Buna göre bu şehirlere özerklik verileceği ve Rus birliklerinin oralardan geri çekileceği ve Lenin’e destek olunması istendiği muharebelerin bitmesinin ardından Doğu Müslümanlarının Avrupa boyunduruğundan kurtulmaları gerektiği ilave olunuyor, (MA).”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Veliaht Hazretlerinin Almanya Seyahati

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri Dün Akşam Saat Yedi Buçukta Balkan Treniyle Almanya’ya Hareket Ederek Şehrimizden Ayrılmışlardır.

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri, dün saraya gelerek padişahımıza veda etmişler ve Almanya İmparatoruna iadei ziyaret etmek ve bazı cephelerde bizzat gözlemlerde bulunmak için akşam yedi buçukta Balkan treniyle şehrimizden ayrılmıştır. Bu münasebetle Sirkeci istasyon binası olağanüstü bir şekilde donatılıp süslenmiş muhafız taburundan bir müfreze saygı içinde selamlama törenini yapmıştır…

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa da veliaht hazretlerinin maiyetinde olduğu halde Balkan Treniyle Almanya’ya hareket etmiştir…”

1.Resim: Veliahd Vahîdeddin Efendi Hazretleri

2. Resim: Balkan treniyle yola çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Beyefendi

3.Resim: Veliaht hazretlerinin refakatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Karadeniz Yolu Açıldıktan Sonra

 

Ticari Durumumuza Ne Gibi Etkileri Olacak?-Rusya İle Ticari İlişkilerimiz-İthalat Ve İhracatımız

Karadeniz havzası ve Osmanlı Devleti ile Rusya ve Romanya arasında savaştan önce gerçekleşen ve barıştan sonra yapılacak ticari ilişkiyi ve karşılıklı transit taşımaya kapı olan Karadeniz limanlarını gösterir harita.

Rusya ile ateşkes ve barış yapılarak siyasi ilişkilerimizin yeniden kurulması takdirinde ticaretimizde bütüncül bir iyileşme olacağı şüphesizdir. Geçim maddelerinin el yakıcı fiyatlara çıktığı şu sıralarda güçlü barış olasılıklarını düşünerek Karadeniz yolunun açılmasıyla elde edeceğimiz ticari kazançları birer birer gözden geçirmeyi faydasız saymamaktayız… Ruslarla ateşkes ve barışın gerçekleşmesi durumunda bu ülkeden sağlayacağımız faydalar pek büyüktür. Özellikle de bölgemiz dahilinde coğrafi konum itibariyle Karadeniz yolunun açılmasından en çok ülkemiz yararlanacaktır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Tramvaylarda Hanımlarımıza Konfor

“Polis Müdürlüğü’nün yeni aldığı karar evvelki günkü gazetelerde yayınlanmıştı. Bu karara göre tramvayların öndeki iki sıraları ile vatmanın yanındaki alan bundan böyle hanımlarımıza ayrılmıştır…

Kadınlarımız için tramvaylara binip inmek meselesi son zamanlarda gerçekten sıkıntılı bir hal almıştı. Yüzlerce erkek arasından geçip tramvaya binmek için kadınlarımız şimdiye kadar bin bir türlü eziyete ve sıkıntıya katlanmaktaydılar. Özellikle de birçok erkeğin vatmanın yanına gelerek kadınların karşısına dikilip bu suretle hanımlarımızın tramvaylara girip çıkmalarını zorlaştırmaları yakışıksız bir durumdu. Bütün bu sebeplerden dolayı Polis Müdürlüğü bu yeni kararı almakla gerçekten isabet etmiştir…”

Etiketler: , ,
Standart

Gizli Anlaşmalar Açıklanıyor mu?

İngiliz Gazetelerine Göre Rus Basını Gizli Anlaşmalara Ait Evrakı Yayına Başlamışlardır.

-Sarı Kitap.-

Çarlık Rusya’sının yaptığı gizli anlaşmaların yayınlanması diplomatik tarihin en dikkat çekici olayalrından biri arasında yer alacaktır.

Roterdam, 25 Kasım

Rusya’da fanatik sosyalistlerin bulabildikleri bütün gizli anlaşmaları içerecek olan Sarı Kitap hazırlanmaktadır (K).

Daily Chronical Gazetesinden bildirildiğine göre dünkü telgrafların verdiği haberlere bakılırsa  Petersburg’da dünden itibaren fanatik Sosyalist gazeteler gizli anlaşmalara ait evrakı yayınlamaya  başlamışlardır. Bu haber henüz resmen teyit edilmemekle beraber bir İngiliz gazetesinden sızdığına göre güvenilir olduğuna hükmedilebilir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Lenin’in Programı

-Barışın Hemen Yapılması için Anlaşma Teklifi-

Stockholm 8 Kasım

…Petersburg İşçi ve Asker Cemiyeti öğleden sonra olağanüstü toplandı. Toplantıda başkan Troçki geçici hükümetin artık olmadığını kabine üyelerinden birçoğunun tutuklandığını ve eski parlamentonun fesh edildiğini beyan etmiştir.

Uzun alkışlarla karşılanan Lenin bir konuşma yaparak demokrasinin aşağıdaki üç koşulunu ortaya koymuştur:

1-Savaşa hemen son verilmesi, bunun için yeni yönetim tarafından düşmanlara ateşkes teklif edilmesi.

2-Toprakların köylülere dağıtılması

3-Ekonomik krizden kurtulma çarelerine bakılması…”

Etiketler: , , , ,