Osmanlı – İtîlaf Devletleri Muharebesi

Tebiğ-i Resmi 446. gün:

2 Kânûn-i sâni 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1- Kafkas Cephesi’nde: Düşmanın 1-31 Kânûn-i sâni gecesi Aras Nehri’nin şimâlinde Narman Boğazı’na kadar olan mıntıkada ve 1 Kânûn-i sâni’de mezkur mıntıka ile Aras Nehri cenûbunda Karataş Dağına kadar imtidad eden mıntıkada kuvvâ-yı külliye ile tekrar icra eylediği şiddetli taarruzlar kıtaatımızın dilîrâne sebat ve mukavemetleri sayesinde muvaffakiyetle tard ve tevkif edilmiştir. Her mıntıkada elde edilen üserâ taarruz eden düşman alaylarının pek müthiş zâyiata uğradıklarını ifade eylemişlerdir.

Comments are closed.