Page 1
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Trablusgarp Mücahitleri

Dört Senelik Kahramanca Yapılan Muharebelerin Tarihçesi-Sahrada Osmanlı Subayları-Senüsilerin Talimi- Şeyh Senüsi’nin Gücü, Cihad’a Davetleri- Tunus sınırında.

Misafirimiz Şeyh eş-Senüsi Hazretlerinin gayretleriyle İtalyanlardan temizlenen Trablusgarp’ın haritası ve Şeyh Hazretlerine ait bayrak.

…1915 Haziran’ında Trablusgarp’taki (Libya) isyan hareketlerini idare etmek için  İstanbul’dan, Ayan Meclisi üyelerinden Süleyman el-Barunî ve Şeyh Sufu’l-Mahmudî Efendiler Trablus’a gönderildiler. Harp çıktığında İtalyanlar gördükleri baskılarla Trablus’un iç kısımlarını tahliye ettiler. Senüsiler bütün müstahkem mevkileri ele geçirdiler ve çekilmekte olan düşmanı takiple büyük miktarda ganimet elde ettiler. Aynı zamanda Kuzey aşiretleri Kalife bin Asker komutasında Tunus sınırı üzerindeki karakol mevkilerine hücum etmişler, İtalyan askerleri beşte üç oranında kayıp verdikten sonra Fransız arazisine (Tunus) sığınmaya mecbur olmuşlardır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Trablusgarp’ta Türkler

Berlin, 26 Temmuz (MA): “Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi’ne göre “Nieuwe Rotterdamsche Courant” Gazetesi’nin Balkan Muhabiri Türklerin kontrolündeki Senüsiler tarafından Trablusgarp’ta Hıms, Lide, Bingazi ve Derne’den ibaret bulunan beş  liman ele geçirilmesinden bahsederek  diyor ki; Türklerin Trablus’ta toplarıyla hastaneleriyle binlerce askerden oluşan bir kuvveti nasıl oluşturdukları bir sır olarak kalacaktır. Bundan üç ay önce Prens Osman Fuad Efendi Trablus’a çıkmış ve halk tarafından sevgiyle karşılanmıştır…”

Etiketler: , ,
Standart

Trablusgarp’ta Mücahitlerimizin Başarıları

“Milli Ajans, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak Trablusgarp’taki kahraman Mücahit Ordusu’nun yeni başarıları hakkında şu bilgileri veriyor:

En son Trablusgarp’tan gelen bilgilerden anlaşıldığına göre düşman ile yıllardır çarpışmakta olan mücahitlerimizin Hakk’ın yardımı ile zafer ve başarılarına yenilerini eklemekte olduklarını ve kahramanlarımızın yaşananlarla paralel olarak manen ve maddeten daha güçlendiği övünç ve övgüyle anlaşılmaktadır… 23 Mart tarihinde düşmanın Uceylât civarına doğru ilerlemeye ve bu esnada önüne çıkan halkı çoluk çocuk demeden gözlerini kan bürümüş olarak  öldürmeye başladığı haber alındığında hemen kuvvetli bir mücahit birliği buraya yönlendirilmiş ve yapılan kanlı bir savaştan sonra mücahitler düşmanı bozgun içinde Tunus sınırlarına doğru sürerek Zevare’yi kuşatmışlardır…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Trablusgarp’ta Osmanlı Hilali

“Trablusgarp Cephesi’nde bulunan muhabirimizin geciken raporundan sevinçli haberler:.. Olay özetle şöyle gerçekleşmiştir:

“Trablusgarp şehrinde kuşatma altındaki İtalyanların durum ve harekâtı teyakkuz halindeki cesur keşif kollarımız tarafından daima gözetim altındadır. Topçularımız 29. Kasım 1917 tarihinde gece yarısından sonra Aynzârâ civarında Trablus şehrini bombardıman etti. Ertesi gece aynı surette bombardıman tekrar edildi. İtalyanlar istihkâm projektörlerini faaliyete geçirmekten başka bir hareket gösteremediler, bombardımandan dolayı şehirde kısmi hasar ve halkta heyecan oluşmuştur…”

Etiketler: , , ,
Standart

Trablusgarp’ta Hayat-ı Mücahade

Trablusgarp ve Bingazi Eyaletimize dek gidip gelmeğe muvaffak olan muhabirimizin meşhudatı

….

İtalyanların redaet-i ahlakiyeleri: İtalyanlar Trablus’a ayak bastıkları sırada İslamların hukuk-i diniye ve şahsiyelerini muhafaza ederek hiçbir suretle rencide etmeyeceklerini ve yalnız kendilerini ezher-i cihet-i tarik-i temeddün ve terakkiye isal için gelmiş olduklarını ilan etmişlerdir. Fakat her tarafta tahkimatı ikmalden sonra Müslümanların hukuk-i meşrualarına ve adab-ı diniyelerine yavaş yavaş tecavüze başlamışlar ve birkaç yerde bazı İtalyan zabitleri muhadderat-ı İslamiyeyi cebren tezevvüc etmek melanetini bile gösterdikleri ve bir kısım muhadderatı İslamiyeyi de mahza zabitan ve efradın hevesatı nefsaniyeleri uğrunda resmen ve cebren kışlalarında bulundurdukları  cihetle bütün bu ahval ve fecayii gören dindaşlarımızın düşmana karşı esasen besledikleri hiss-i kin ve adavet büsbütün artmış ve fırsat zuhurunda umumi bir kıyam yapabilmek arzu ve emeli bütün kalplerde yer etmeye başlamıştı

Etiketler: , , ,
Standart

TRABLUSGARP VE CİVARINDA MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların tekmil Trablus eyaletinde ellerinde kalabilen Trablus ve Hums şehirleri mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı olup daha geçenlerde  Misurata civarında İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer esir alan ve o havalide şimdiye kadar ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük metanet ve şiddet gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,