Page 1
Standart

Terhis Edilen Askerlerin Elbisesi Hakkında

“Savunma Bakanlığı’ndan: Ülke içinde giyecek teminindeki zorluklar göz önünde bulundurularak terhis olunan eratın giysilerinin geri alınmaması kararlaştırılmıştır. Ancak bazı askerlerin bu elbiselerini satmaları ve terhis edilen askerlerin elbiseleriyle çeşitli kanun dışı hareketlerde bulunmaları sebebiyle halkta bu eylemlerin askerlerce yapıldığı düşüncesi uyanmıştır. Bu sebepten terhis edilen asker içerisinde bu askeri giysilere ihtiyacı olan erat elbiselerini 27 Aralık 1918 tarihine kadar derhal sivil elbise şekline dönüştürmesi ve ihtiyacı olmayanların ise bu elbiseleri yine aynı tarihe kadar en yakın askerlik şubesine teslim etmeleri gerekmektedir…”

Etiketler:
Standart

Parlamento’nun Kapatılması

Parlamenton dün gensoru görüşmelerine başlamış, fakat kabinenin açıklamalarını içeren beyannamenin okunması biter bitmez Meclisin kapatılması emri okunarak meclis dağıtılmıştır.

“Zorunlu siyasi gerekçelerden dolayı Parlamentonun feshinin gerekli olmasına ve Anayasamızın yeniden düzenlenmiş yedinci maddesinin ilgili fıkrası gereğince lüzum görüldüğü takdirde meclisin dağıtılması bize ait bir hak olduğu için meclisin bugünden itibaren kanundan aldığım yetkiyle feshettim.”

21 Aralık 1918

Sadrazam Tevfik, Mehmed Vahideddin.

1 üst: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı alan Sadrazam Tevfik Paşa

2 alt sağ: Siyasetin geneli hakkında açıklamalarda bulunan Hariciye Nazırı Reşit Paşa

3 alt sol: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı okuyan Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey.

Etiketler: , ,
Standart

Trakya’da Yeni Bulgar Katliamları

-Bulgaristan’ın Türk ve Müslümanları İmha Siyaseti, Yeni Facialar-Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyetinin Protestosu-

Geçenlerde Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyeti adında bir derneğin kurulmuş olduğunu haber vermiştik. Batı ve Doğu Trakya’daki Türk ve Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan bu dernek adına dün matbaamıza şu protesto yazısı gönderilmiştir:

“Meriç ile Mesta nehirleri arasında bulunan kaderin bir cilvesi ve  o zaman ki  Avrupa zihniyetinin gayrı meşru bir çocuğu olarak doğan, Türk Nüfusunun %90 oranındaki yoğunluğuna rağmen zorla Türkiye’den ayrılıp Bulgaristan’a bırakılan Batı Gümilcine Sancağı’nın işgalin başlangıcından beri Bulgarlar oradaki Müslüman nüfus yoğunluğunu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için akla gelen her yola başvurdular…”

Etiketler: , , , ,
Standart

İki Büyük Türk Sevdalısı

-Piyer Loti ve Claude Farrere’in Lehimizdeki Yayınları-Piyer Loti’yi İstanbul’a Davet Düşünceleri-

Ünlü Fransız edebiyatçısı, büyük dostumuz Pierre Loti ‘nin geçende L’Écho de Paris Gazetesi’nde yayınladığı bir yazıyı özetle gazetemize almıştık… Bu yazı her tarafta büyük bir memnuniyetle okunmuştur… Pierre Loti ‘nin Türkler hakkındaki yazdıklarının yanında duran bir kişi daha vardır ki o da yine Pierre Loti gibi Fransız edebiyatçılarından olan Claude Farrere’dir. Memleketimizde uzun süre bulunmuş ve Türkleri tam anlamıyla tanımış olan Claude Farrere I. Dünya Savaşı’ndan az önce “L’homme Qui Assassina-Katil Olan Adam” adıyla bir roman yayınlamıştı. İstanbul’da geçen bir olayı anlattığı bu romanında Claude Farrere Beyoğlu’nun sıradan yaşantısını ve Beyoğlu semtinde yaşayanların, Tatlısu Frenklerinin entrikalarından bahsetmektedir…”

Resim alt yazıları: Pierre Loti

1 sağ: Ünlü Fransız edebiyatçısı saygıdeğer dostumuz Pierre Loti

2 sol: Tanınmış Fransız yazarlarından saygıdeğer dostumuz Claude Farrere’dir

Etiketler: , , ,
Standart

Mustafa Kemal Paşa

“Mustafa Kemal Paşa

Geçenlerde Harbiye Nezareti(Savunma Bakanlığı) emrine verilmiş olduğunu yazdığımız Mustafa Kemal Paşa önceki gün şehrimize gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa I.Dünya Savaşı’nda “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazanmıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, 1915 senesinde Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetleri İstanbul surlarına kadar gelecek ve daha o vakit I.Dünya Savaşı’nın neticesi pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine belirecekti. Mustafa Kemal Paşa vatanımızın en tehlikeli zamanlarında çok önemli hizmetler etmiş bir kahramandır. Bu hizmetleri arasında 31 Mart Vak’ası’nda İstanbul’a gelen Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal Beyin de bir Kurmay  Yüzbaşı rütbesiyle bulunmasını sayabiliriz…”

Etiketler: , ,
Standart

Tevfik Paşa Kabinesinin Kurulması-Hattı Hunmayun ve Sadaret Alayı

-Yeni Bakanlar Kurulu-

Başbakan Tevfik Paşa’nın kabinesini oluşturmak üzere yürüttüğü görüşmeler önceki akşam sonlanmış ve Tevfik Paşa dün kabine üyelerinin isimlerini padişahımıza takdim etmiştir.  Padişahımız da Tevfik Paşa’nın bu görevi yapmasını uygun gördüğü gibi Şeyhülislâmlık görevini Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye üyelerinden Haydarizâde İbrahim Efendi’ye vermiştir. Bu suretle kabine kesin olarak şu şekilde oluşmuştur:

Başbakan: Tevfik Paşa

Şeyhülislâm: Haydarzade İbrahim Efendi

Dışişleri Bakanı: Mustafa Reşit Paşa

İçişleri Bakanı: Mustafa Arif Bey

Savaş Bakanı: Mareşal Abdullah Paşa

Denizcilik Bakanı: Orgeneral Rıza Paşa

Danıştay Başkanı: Damat Şerif Paşa

Maliye Bakanı: Abdurrahman Efendi

… Ticaret ve Ziraat Bakanı: Kostaki Vayani Efendi

… Posta Telgraf Bakanı(Ulaştırma): Oskan Efendi”

“1.Resim üst: Sadrazam Tevfik Paşa ve Şeyhülislam İbrahim Efendi Hazretleri Babıali’ye gelirken

2.Sağ: 1- Abdullah Paşa 2-Mustafa Arif Bey 3-Salih Paşa

3.Sol: 1-Abdurrahman Bey 2- Mustafa Reşit Paşa 3- Oskan Efendi

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Halil Paşa Hakkında

“Genel Karargahtan:

Eski Doğu Orduları Komutanı Tümgeneral Halil Paşa tecrübesine ve Ermeni yetkililerinin isteğine göre Başbakan tarafından daha önce verilen emir üzerine Kafkasya’daki bazı bölgelerinin tahliyesiyle görevlendirilmiş ve Reşitpaşa Vapuru ile yolu çıkmıştı. Paşa’nın bu görevi yapmasına artık gerek olmadığı kendilerine bildirildiğinden dolayı Halil Paşa emrindeki kurmay heyeti ile birlikte gönderilen hususi bir torpido ile İstanbul’a dönmüşlerdir. Ayrıca Paşa’nın kaçtığına dair Tasvir-i Efkar’da görülen yazı tümüyle gerçek dışı olduğundan bu durum yalanlanarak doğrusu bildirilir.”

Etiketler: ,
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Ramazan Dolayısıyla

Oruç-Savaş-Yangın

Dört sene boyunca zalim ve acımasız şekilde devam eden I. Dünya Savaşı sebebiyle verdiğimiz aziz şehitlerimiz ile onların, arkada bıraktığı ümitsiz, boynu bükük ailelerin olduğu, cephelerin halen ateşler içinde inlediği, maddi ve manevi yoksulluğun insanımızı acımasızca kemirdiği bu dehşetli yılın Ramazan’ını nasıl karşılayıp nasıl uğurlayacağız? Bencilliğin bütün pervasızlığı ile hüküm sürdüğü şu memleketin Ramazan’ı da ibadeti de bizler için en büyük bir günah sayılsa yeridir. Zira Ramazan’ı ihlas ile hakkını vererek ifa etmek için engellerimiz ve eksiklerimiz var…”

Etiketler: ,
Standart

Medine-i Münevvere’de

Telsiz Telgraf İstasyonu

Medine-i Münevvere Muhafızlığı Vekâletinden İçişleri Bakanlığı’na çekilen telgraf suretidir: Medine-i Münevvere’de Osmanlı subayları tarafından kurulan Cezâ Telsiz Telgraf Merkezini bugün Cenab-ı Hakk’a, Peygamberimize şükrederek, padişah ve halifemiz efendimiz hazretlerine dualar ederek açtığımı arz ederim.

Fahreddin Paşa”

 

Etiketler: ,